Ugoda alimentacyjna w 4 krokach

ugoda alimentacyjna

Ugoda alimentacyjna w 4 krokach Alimenty na dziecko można uzyskać zasadniczo na dwa sposoby. Pierwszy z nich to sposób ugodowy i dobrowolny – zawarcie przez oboje rodziców dziecka ugody alimentacyjnej przed mediatorem sądowym. Drugi sposób znajdzie zastosowanie w przypadku braku możliwości porozumienia się między rodzicami co do wysokości alimentów. Będzie to skierowanie pozwu o alimenty […]

Sprzeciw od wyroku nakazowego

sprzeciw od wyroku nakazowego

Postępowanie nakazowe Jednym z postępowań szczególnych w przypadku postępowania karnego jest tzw. postępowanie nakazowe. Zgodnie z treścią art. 500 §1 Kodeksu postępowania karnego, w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, uznając na podstawie zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, sąd może w wypadkach pozwalających na orzeczenie kary ograniczenia wolności lub grzywny wydać wyrok […]

Zeznania świadka na piśmie

Zeznania świadka na piśmie

Zeznania świadka na piśmie W dotychczasowej praktyce sądów w Polsce, świadkowie najczęściej składają zeznania w budynku sądu. Zeznania składają bezpośrednio przed sądem, w obecności stron i ich pełnomocników. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje również możliwość składania zeznania świadka na piśmie. Możliwość ta nabrała na popularności szczególnie od wybuchu pandemii koronawirusa. W części sądów w Polsce ten […]

Separacja a dziedziczenie

separacja a dziedziczenie

Separacja a dziedziczenie Separacja jest instytucją podobną do rozwodu. Istnieje wiele podobieństw i kilka różnic między rozwodem a separacją. Często w rozmowach klientami słyszę też pytanie o kwestie spadkowe. Mówiąc wprost: klienci pytają mnie, czy małżonkowie w separacji dziedziczą po sobie. Kwestia spadek a dziedziczenie jest tematem dzisiejszego artykułu. Co to jest separacja O separacji możemy […]

Jak wygląda sprawa rozwodowa

jak wygląda sprawa rozwodowa

Jak wygląda sprawa rozwodowa Jednym z najczęstszych pytań, które słyszę na początku konsultacji w sprawie o rozwód jest pytanie o to, jak wygląda sprawa rozwodowa. A konkretnie, pytania moich klientów dotyczą w szczególności następujących kwestii. Przykładowo: jak napisać pozew o rozwód, co się dzieje po złożeniu pozwu do sądu. Klienci pytają też, czy drugi małżonek […]

Akta osobowe pracownika

akta osobowe pracownika

Akta osobowe pracownika Dzisiejszy wpis dotyczy tego, czy akta osobowe pracownika są dostępne dla samego pracownika. W artykule opisuję też, w jaki sposób pracownik może uzyskać dostęp do tych akt. Czy pracownik ma dostęp do akt osobowych? Zgodnie z treścią art. 94 pkt 9a i 9b Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany w szczególności prowadzić i […]

Ubezwłasnowolnienie całkowite

ubezwłasnowolnienie całkowite

Ubezwłasnowolnienie całkowite Na gruncie polskich przepisów wyróżniamy dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia: całkowite i częściowe. Inne będą przesłanki uzasadniające ubezwłasnowolnienie całkowite, a inne w przypadku ubezwłasnowolnienia częściowego. Inne będą też skutki każdego z orzeczonych ubezwłasnowolnień. Art. 13 Kodeksu cywilnego stanowi, że osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo […]