Skutki ubezwłasnowolnienia całkowitego

Ubezwłasnowolnienie całkowite

Na gruncie polskich przepisów wyróżniamy dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia: całkowite i częściowe. Inne będą przesłanki uzasadniające ubezwłasnowolnienie całkowite, a inne w przypadku ubezwłasnowolnienia częściowego. Inne będą też skutki każdego z orzeczonych ubezwłasnowolnień. Ubezwłasnowolnienie całkowite Art. 13 Kodeksu cywilnego stanowi, że osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo […]

Wyroki WSA w sprawach COVID

wyrok wsa covid

W tym artykule przeczytasz więcej o karach pieniężnych nakładanych przez SANEPID w sprawach nieprzestrzegania nakazów/zakazów wprowadzonych w związku z epidemią COVID. Poniżej zamieszczam listę wyroków sądów administracyjnych wydanych jak dotąd w tych sprawach: Lp. Orzeczenie Stan faktyczny 1. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 października 2020 roku, sygn. akt SA/Op 219/20 ·      […]

Kara pieniężna z SANEPID-u – i co dalej?

mandat sanepid

W ostatnim czasie mamy do czynienia dosłownie z lawiną wyroków sądów administracyjnych w sprawach zainicjowanych przez SANEPID poprzez wymierzenie kar pieniężnych za różnego rodzaju naruszenia związane z zakazami i ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii COVID-19 (popularne „mandaty” od SANEPID-u). SANEPID nakłada kary pieniężne w związku z COVID w szczególności za nieprzestrzeganie lub naruszenie: obowiązku zakrywania […]