Sprzeciw od wyroku nakazowego

sprzeciw od wyroku nakazowego

Postępowanie nakazowe

Jednym z postępowań szczególnych w przypadku postępowania karnego jest tzw. postępowanie nakazowe. Zgodnie z treścią art. 500 §1 Kodeksu postępowania karnego, w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, uznając na podstawie zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, sąd może w wypadkach pozwalających na orzeczenie kary ograniczenia wolności lub grzywny wydać wyrok nakazowy. Środkiem, który pozwala na obronę przed wydanym wyrokiem nakazowym jest sprzeciw od wyroku nakazowego.

Nie jest zatem możliwe zastosowanie tego trybu w przypadku tych postępowań karnych, w których postępowanie przygotowawcze toczyło się w formie śledztwa. Nie będzie też możliwe wydanie wyroku nakazowego w sprawach, w których albo zagrożenie ustawowe za dany czyn przewiduje wyłącznie karę pozbawienia wolności.

Sprzeciw od wyroku nakazowego – kto może wnieść

Zgodnie z treścią art. 506 §1 k.p.k., prawo wniesienia sprzeciwu od wyroku nakazowego przysługuje oskarżonemu i oskarżycielowi. Nie ulega przy tym wątpliwości, że sprzeciw od wyroku nakazowego może wnieść również działający w imieniu oskarżonego jego obrońca.

Co istotne, sprzeciwu nie będzie mógł wnieść pokrzywdzony, jeżeli nie będzie działał w postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego (tak np. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 września 1997 roku, sygn. akt: I KZP 13/97).

Sprzeciw od wyroku nakazowego – do jakiego sądu

Sprzeciw od wyroku nakazowego wnosimy do tego samego sądu, który wydał wyrok nakazowy. Oznaczenie sądu znajduje się po pierwsze na kopercie, w której sąd przysyła wydany wyrok, a po drugie – w treści samego wyroku, w jego górnej części. Zarówno na kopercie z sądu, jak i na samym wyroku, znajduje się również sygnatura sprawy, którą też należy wpisać w widocznym miejscu sprzeciwu od wyroku nakazowego.

Sprzeciw od wyroku nakazowego – termin i forma

W praktyce najczęściej jest tak, że o wydaniu wyroku nakazowego oskarżony dowiaduje się dopiero w momencie otrzymania tego wyroku fizycznie w kopercie z sądu na wskazany w aktach sprawy adres zamieszkania bądź adres do korespondencji.

Od momentu doręczenia odpisu wyroku, zaczyna biec termin na sprzeciw od wyroku nakazowego – który wynosi 7 dni.

Sprzeciw powinien odpowiadać ogólnym wymaganiom pisma procesowego, wymienionym w artykule 119 Kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z tym przepisem, pismo procesowe powinno zawierać:

  • oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy (podanie sygnatury akt);
  • oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo, a także – w pierwszym piśmie złożonym w sprawie – numer telefonu, telefaksu i adres poczty elektronicznej lub oświadczenie o ich nieposiadaniu;
  • treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem
  • datę i podpis składającego pismo.

Pamiętaj, że sprzeciw od wyroku nakazowego:

  • nie musi zawierać żadnego uzasadnienia,
  • nie wymaga podawania jakichkolwiek zarzutów,
  • nie podlega opłacie.

Sprzeciw od wyroku nakazowego – skutki

W razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc, a sama sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. To oznacza, że sprawa będzie toczyła się tak, jakby wyrok nakazowy w ogóle nie został wydany.

Oskarżony ma zatem prawo (nie obowiązek) składać stosowne wnioski dowodowe, a sprawa zostanie rozpoznana na rozprawie. Wezwani zostaną do sądu świadkowie wskazani w akcie oskarżenia. Sąd przeprowadzi też pozostałe dowody wskazane w akcie oskarżenia. Postępowanie zakończy się wydaniem przez sąd wyroku (co do zasady – albo uniewinniającego oskarżonego od popełnienia zarzucanych mu czynów, albo skazującego oskarżonego wobec uznania oskarżonego za winnego).

Cofnięcie sprzeciwu od wyroku nakazowego

Zgodnie z treścią art. 506 §5 k.p.k., sprzeciw może być skutecznie cofnięty do chwili rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej.

Adwokat prawo karne

Prawo karne jest jedną ze specjalizacji mojej kancelarii. W sprawach tak ważnych jak kara za popełnione przestępstwo i związane z nią konsekwencje, warto skorzystać z pomocy adwokata posiadającego doświadczenie w sprawach karnych. Zapraszam do kontaktu w dogodnej formie. Na konsultację w sprawie z zakresu prawa karnego można umówić się do biura w Poznaniu lub w Koszalinie. Nasi klienci często wybierają również formę konsultacji online.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Adwokat Karolina Bajtek

Adwokat Karolina Bajtek

Jestem adwokatem oraz mediatorem. Główne obszary mojej działalności to: prawo rodzinne, prawo karne oraz prawo pracy.
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną:
+48 600 225 332
kancelaria@adwokatbajtek.pl

Zostaw komentarz

O mnie

Nazywam się Karolina Bajtek. Jestem adwokatem oraz mediatorem. Głównymi dziedzinami mojej specjalizacji są: prawo rodzinne, prawo karne, prawo pracy.

Ostatnie posty

Znajdź mnie na Facebooku

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.