PRAWO RODZINNE

Prawo rodzinne POZNAŃ

Prawo rodzinne – pomoc prawna w Poznaniu

Prawo rodzinne towarzyszy nam na każdym etapie życia. Już w momencie narodzin dziecka, możemy mieć do czynienia ze sprawami o ustalenie ojcostwa, uznanie ojcostwa czy zaprzeczenie ojcostwa. Na tym etapie życia mogą pojawić się także sprawy o adopcję. W dalszej kolejności, z opieką i wychowywaniem dzieci wiążą się sprawy o alimenty, o uregulowanie kontaktów, o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka czy też sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej. We wszystkich tych sprawach  sąd uwzględnia przede wszystkim kwestię dobra dziecka). Dodatkowo, mamy do czynienia ze sprawami o rozstrzygnięcie przez sąd istotnych spraw w życiu dziecka (jak np. zgoda na uczęszczanie przez dziecko do żłobka, przedszkola czy też zgoda na wydanie paszportu) oraz ze sprawami o rozstrzygnięcie przez sąd spraw przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka (jak np. zgoda na odrzucenie spadku przez małoletniego). 

Kolejny fragment spraw z zakresu prawa rodzinnego to sprawy związane z małżeństwem. Są to w szczególności sprawy o: separację, rozwód, ustanowienie rozdzielności majątkowej, o zaspokojenie potrzeb rodziny, czy wreszcie sprawy o podział majątku. 

 
Prawo-rodzinne

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego

Sprawy rodzinne bez wątpienia wiążą się ze szczególnym ładunkiem emocjonalnym dla każdej ze stron. Do sporów rodzinnych dochodzi przecież przede wszystkim między osobami, które są ze sobą blisko spokrewnione. Spory między małżonkami powstają często po spędzeniu przez małżonków wspólnie kilku lub kilkunastu lat. 

Dlatego też prowadzenie sprawy rodzinnej warto zlecić adwokatowi – profesjonalnemu pełnomocnikowi, posiadającemu odpowiednie doświadczenie. Reprezentacja w sprawie przez adwokata pozwala na spojrzenie na daną sprawę w sposób nieco zdystansowany i pozbawiony nadmiernych emocji. 

Pomoc z zakresu prawa rodzinnego

Posiadając doświadczenie zawodowe w dziedzinie prawa rodzinnego, a także rozumiejąc problemy i potrzeby moich klientów, potrafię w sposób kompleksowy udzielić niezbędnego wsparcia przy użyciu odpowiednich narzędzi i instrumentów prawnych. Oferuję swoją profesjonalną wiedzę i wsparcie na każdym etapie postępowania: od momentu złożenia stosownego pozwu (w postępowaniu procesowym) lub wniosku (w postępowaniu nieprocesowym), poprzez reprezentację przed sądem, udział w rozprawach i przygotowanie kolejnych pism procesowych, aż do momentu wydania przez sąd pierwszej instancji wyroku lub postanowienia. Pomagam także na etapie sporządzenia środka zaskarżenia – apelacji lub zażalenia).

Prawo rodzinne stanowi jedną z głównych specjalizacji mojej kancelarii. Będąc certyfikowanym mediatorem rodzinnym, nierzadko udaje mi się pomóc moim klientom w rozwiązywaniu sporów rodzinnych jeszcze na etapie przed skierowaniem sprawy do sądu. Prowadzę w szczególności sprawy w następujących dziedzinach:

 • rozwód z orzekaniem o winie,
 • rozwód bez orzekania o winie,
 • rozwód w przypadku małżeństwa z obcokrajowem,
 • separacja,
 • rozdzielność majątkowa,
 • podział majątku,
 • alimenty,
 • uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • zakazanie kontaktów z dzieckiem,
 • miejsce zamieszkania dziecka,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej, 
 • adopcja, 
 • ubezwłasnowolnienie,
 • ustalenie ojcostwa,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • uprowadzenie rodzicielskie,
 • ustanowienie kuratora. 
 
alimenty od dziadków

Prawo rodzinne – adwokat

Znając specyfikę spraw rodzinnych, współpracuję z całym gronem osób oferujących swoją pomoc i wsparcie w zakresie okołorodzinnym. Współpracuję z psychologami i psychoterapeutami, a także z agencjami detektywistycznymi.

Serdecznie zapraszam na spotkanie do mojej kancelarii. Wiem, że sprawy rodzinne często wymagają dyskrecji. Dlatego też oferuję także konsultacje w formie online lub w formie telefonicznej. Zapraszam również do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.

porozumienie rodzicielskie | alimenty

Poznań
ul. Wenecjańska 7/2

Koszalin
ul. Piłsudskiego 5