Prawo rodzinne

Prawo rodzinne – adwokat

Prawo rodzinne towarzyszy nam na każdym etapie życia. Już w momencie narodzin dziecka, możemy mieć do czynienia ze sprawami rodzinnymi. Na przykład: o ustalenie ojcostwa, uznanie ojcostwa czy zaprzeczenie ojcostwa. Na tym etapie życia mogą pojawić się także sprawy o adopcję. 

Z opieką i wychowywaniem dzieci wiążą się też inne sprawy. Będą to sprawy o alimenty, o uregulowanie kontaktów, o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka czy też sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej

We wszystkich tych sprawach  sąd uwzględnia przede wszystkim kwestię dobra dziecka). Dlatego też warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata.

 
Prawo-rodzinne

Adwokat do spraw rodzinnych

Dodatkowo, mamy do czynienia ze sprawami o rozstrzygnięcie przez sąd istotnych spraw w życiu dziecka. Będzie to np. zgoda na uczęszczanie przez dziecko do żłobka, przedszkola czy też zgoda na wydanie paszportu. 

Mamy też tzw. sprawy o rozstrzygnięcie przez sąd spraw przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka. Mówimy tu chociażby o sprawach takich jak zgoda na odrzucenie spadku przez małoletniego). 

Kolejny fragment spraw z zakresu prawa rodzinnego to sprawy związane z małżeństwem. Są to w szczególności sprawy o: separację, rozwód, ustanowienie rozdzielności majątkowej, o zaspokojenie potrzeb rodziny, czy wreszcie sprawy o podział majątku

Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne bez wątpienia wiążą się ze szczególnym ładunkiem emocjonalnym dla każdej ze stron. Dochodzi do nich przecież przede wszystkim między osobami, które są ze sobą blisko spokrewnione. Spory między małżonkami powstają często po spędzeniu przez małżonków wspólnie kilku lub kilkunastu lat. 

Dlatego też prowadzenie sprawy rodzinnej warto zlecić adwokatowi – profesjonalnemu pełnomocnikowi, posiadającemu odpowiednie doświadczenie. Reprezentacja w sprawie przez adwokata pozwala na spojrzenie na daną sprawę w sposób nieco zdystansowany i pozbawiony nadmiernych emocji. 

Pomoc adwokata w sprawach rodzinnych

Posiadam doświadczenie zawodowe w dziedzinie prawa rodzinnego. Rozumiem problemy i potrzeby moich klientów. Dlatego też potrafię w sposób kompleksowy udzielić niezbędnego wsparcia przy użyciu odpowiednich narzędzi i instrumentów prawnych.

Oferuję swoją profesjonalną wiedzę i wsparcie na każdym etapie postępowania. Najpierw: złożenie stosownego pozwu (w postępowaniu procesowym) lub wniosku (w postępowaniu nieprocesowym).

Następnie: reprezentacja przed sądem, udział w rozprawach i przygotowanie kolejnych pism procesowych.

W końcu – do momentu wydania przez sąd pierwszej instancji wyroku lub postanowienia. Pomagam także na etapie sporządzenia środka zaskarżenia – apelacji lub zażalenia).

 

 
alimenty od dziadków

Adwokat Karolina Bajtek 

 Prowadzę w szczególności sprawy w następujących dziedzinach:

 • rozwód z orzekaniem o winie,
 • rozwód bez orzekania o winie,
 • rozwód w przypadku małżeństwa z obcokrajowem,
 • separacja,
 • rozdzielność majątkowa,
 • podział majątku,
 • alimenty,
 • uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • zakazanie kontaktów z dzieckiem,
 • miejsce zamieszkania dziecka,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej, 
 • adopcja, 
 • ubezwłasnowolnienie,
 • ustalenie ojcostwa,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • uprowadzenie rodzicielskie,
 • ustanowienie kuratora. 

Prawo rodzinne – adwokat

Znając specyfikę spraw rodzinnych, współpracuję z całym gronem osób oferujących swoją pomoc i wsparcie w zakresie okołorodzinnym. W gronie tym są psychologowie i psychoterapeuci, a także agencje detektywistyczne..

Serdecznie zapraszam na spotkanie do mojej kancelarii. Wiem, że sprawy rodzinne często wymagają dyskrecji. Dlatego też oferuję także konsultacje w formie online lub w formie telefonicznej. Zapraszam również do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.

porozumienie rodzicielskie | alimenty

Poznań
ul. Wenecjańska 7/2

Koszalin
ul. Piłsudskiego 5