RozWÓD

Rozwód

Jedną z najtrudniejszych i najbardziej kompleksowych spraw rodzinnych jest sprawa o rozwód. Jest tak niezależnie od tego, czy będzie to rozwód z orzekaniem o winie czy też nie. 

Rozwód wiąże się praktycznie zawsze z silnym przeżyciem emocjonalnym. Dlatego też w swojej praktyce zawodowej dążę do tego, aby w największym stopniu przygotować sprawę o rozwód odpowiednio wcześniej. To znaczy – jeszcze zanim pozew o rozwód zostanie skierowany do sądu.

Mając bogate doświadczenie w sprawach rodzinnych, przede wszystkim rozwodowych, najczęściej wiem, czego w danej sprawie możemy spodziewać się w sądzie.  Dlatego też moim klientom polecam czerpanie z mojego doświadczenia zawodowego w sprawach o rozwód

Do sprawy o rozwód  trzeba podejść kompleksowo. Dlatego też w swojej pracy współpracuję ze specjalistami. Są to przede wszystkim psychologowie, którzy pomagają moim klientom  uporać się ze skutkami rozwodu. 

 
pozew o rozwód

Adwokat do sprawy rozwodowej

Moja pomoc w sprawach rozwodowych jest kompleksowa. Moja współpraca z klientem rozpoczyna się na długo przed złożeniem pozwu o rozwód. Wiem, że samo podjęcie decyzji o rozwodzie jest często procesem długim i wyczerpującym emocjonalnie. Pomoc adwokata rozpoczyna się zatem od szeregu konsultacji, spotkań osobistych w kancelarii i rozmów telefonicznych. Omawiamy wtedy daną sytuację faktyczną, przewidujemy przebieg postępowania przed sądem i rozmawiamy o tym, jakie są skutki rozwodu. Następnie sporządzam pozew o rozwód. Często przygotowuję też odpowiedź na pozew o rozwód. Ma to miejsce w sytuacji, w której to drugi z małżonków wcześniej wystąpił do sądu z pozwem o rozwód.

Moje dalsze wsparcie polega na przygotowywaniu wniosków dowodowych i kolejnych pism w sprawie oraz na uczestnictwie w jednej lub więcej rozprawach przed sądem. Sprawa o rozwód może być prosta – najczęściej gdy małżonkowie wypracowali wcześniej porozumienie rodzicielskie. Rozwód może też trwać latami. Po wydaniu przez sąd okręgowy wyroku rozwodowego współpraca adwokata z klientem albo kończy się, albo też trwa dalej. Jeśli trwa dalej, to najczęściej dotyczy to sporządzenia apelacji od wyroku i reprezentacji przed sądem apelacyjnym.

Na każdym etapie postępowania rozwodowego udzielam moim klientom niezbędnego wsparcia emocjonalnego. Służę swoją radą i doświadczeniem zawodowym. Każdorazowo przed złożeniem pisma do sądu, konsultuję się z klientem przesyłając mu projekt pisma o akceptacji. Jako profesjonalny stały mediator sądowy, prowadzę też często negocjacje w sprawie wypracowania przez małżonków korzystnego dla obu stron planu rodzicielskiego.

Dlatego też prowadzenie sprawy rodzinnej warto zlecić adwokatowi – profesjonalnemu pełnomocnikowi, posiadającemu odpowiednie doświadczenie. Reprezentacja w sprawie przez adwokata pozwala na spojrzenie na daną sprawę w sposób nieco zdystansowany i pozbawiony nadmiernych emocji. 

Kiedy sąd orzeka rozwód?

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, konieczną przesłanką do rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Warunki te muszą być spełnione łącznie. Przyjmuje się, że na pożycia małżeńskie składają się trzy podstawowe więzi:

  • ekonomiczna – prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego przez małżonków,
  • emocjonalna – wzajemne uczucia miłości, szacunku, przywiązania)
  • fizyczna – utrzymywanie bliskości i pożycia seksualnego.
 

Dla przyjęcia, że rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny należy wykazać, iż każda z powyższych więzi ustała. Rozkład pożycia uznać można za trwały wtedy, gdy nie istnieje już żadna możliwość powrotu przez małżonków do wspólnego życia. 

Nie istnieje jednak żadna granica czasowa, której przekroczenie pozwalałoby na przyjęcie, że rozkład pożycia małżeńskiego jest trwały. Najczęściej jednak będzie to kilka miesięcy, a w niektórych przypadkach nawet i kilka lat.

kiedy sąd orzeka rozwód

W jaki sposób sąd ustala rozkład pożycia małżeńskiego?

Przed formalnym orzeczeniem rozwodu (czyli wydaniem wyroku), sąd przeprowadza postępowanie dowodowe.  Będzie ono bardziej lub mniej rozbudowane. W zależności od okoliczności konkretnej sprawy oraz żądań małżonków zgłaszanych w pozwie i w odpowiedzi na pozew o rozwód. 

Jednym z ważniejszych dowodów będzie tutaj przesłuchanie stron, czyli samych rozwodzących się małżonków.

Podczas przesłuchania sąd będzie pytał strony przykładowo o to, czy:

  • jeden z małżonków wciąż kocha drugiego małżonka,
  • czy strony zamieszkują wspólnie a jeśli nie to od jakiego czasu,
  • czy małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe oraz czy widzą szansę powrotu do zgodnego pożycia.
rozkład pożycia małżeńskiego

Rozwód bez orzekania o winie

Zasada jest taka, że sąd orzekając rozwód musi wskazać, która ze stron ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego. Jednak na zgodne żądanie obojga małżonków sąd może zaniechać takiego rozstrzygnięcia i przyjąć, że rozwód następuje bez orzekania o winie. 

W praktyce wygląda to tak, że rozwód bez orzekania o winie jest możliwy wtedy, gdy powód/powódka w pozwie wskazuje, że wnosi o rozwiązanie małżeństwa stron przez rozwód bez orzekania o winie. Jednocześnie, pozwany/pozwana w odpowiedzi na pozew wniesie o to samo.

Wtedy też postępowanie dowodowe przed sądem będzie o wiele krótsze, bo sąd nie będzie musiał ustalać czy, z jakiego powodu i który z małżonków ponosi winę. W sytuacji, gdy małżonkowie albo nie mają wspólnych małoletnich dzieci, albo też jeszcze przed rozprawą w sądzie wypracowali tzw. porozumienie rodzicielskie, możliwe jest nawet orzeczenie rozwodu po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy.

Jak długo trwa sprawa o rozwód?

Na to pytanie należy udzielić klasycznej odpowiedzi – to zależy

Czas trwania sprawy o rozwód zależy od kilku kwestii. Przede wszystkim od żądań stron zgłoszonych w pozwie i w odpowiedzi na pozew, oraz od ilości dowodów, których przeprowadzenia przez sąd żądają małżonkowie. 

Najkrócej będzie trwała sprawa o rozwód bez orzekania o winie w sytuacji, w której małżonkowie albo nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci. Krótko będzie też wtedy, gdy strony co prawda posiadają wspólne małoletnie dzieci, przy czym jeszcze przed rozwodem uda im się wypracować porozumienie co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie, czyli tak zwany plan wychowawczy. Więcej na temat planu wychowawczego przeczytasz tutaj. 

jak napisać pozew o rozwód

Jak napisać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód składa się do sądu okręgowego, właściwego – z pewnymi wyjątkami – z uwagi na miejsce ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków. Opłata od pozwu wynosi 600 złotych. Jest jednak wyjście, jeżeli strona w pozwie wykaże, że jej sytuacja materialna jest bardzo trudna i nie stać jej na pokrycie opłaty sądowej. Wtedy możliwe jest zwolnienie przez sąd z kosztów sądowych bądź jedynie z obowiązku uiszczenia opłaty od pozwu.

W pozwie o rozwód należy odnieść się do kwestii winy (wniosek o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie lub z orzekaniem o winie) oraz do kwestii związanych ze wspólnymi małoletnimi dziećmi stron, czyli: władzy rodzicielskiej, kontaktów oraz alimentów.

Kiedy sąd stwierdzi, że rozwód jest niedopuszczalny?

Sięgając ponownie do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należy pamiętać, że mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

W praktyce, sytuacje takie będą miały miejsce najczęściej wtedy, gdy przykładowo rozwodu będzie żądał małżonek zdrowy, a w toku postępowania okaże się, iż drugi z małżonków cierpi na chorobę bądź też jest niepełnosprawny, gdzie niezbędna jest pomoc drugiej osoby. Natomiast to, czy wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci stron, sąd rozwodowy również bada za pomocą dowodów, przykładowo przesłuchania świadków i samych małżonków, a w ostateczności – za pomocą opinii zespołu biegłych psychologów i pedagogów (tzw. opinia Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych). 

Poznań
ul. Wenecjańska 7/2

Koszalin
ul. Piłsudskiego 5