ROZWODY

Rozwody poznań

Rozwody w Poznaniu

Rozwody to główne i często najbardziej skomplikowane sprawy z zakresu prawa rodzinnego Ponieważ doświadczenie rozwodu nierzadko jest nacechowane silnym ładunkiem emocjonalnym dla obu stron, warto udać się po pomoc do profesjonalisty z zakresu prawa rodzinnego.

Adwokat jest odpowiednio przygotowany do pełnienia takiej roli nie tylko dzięki silnej podbudowie teoretycznej, ale również dzięki niezbędnemu doświadczeniu i przydatnym umiejętnościom interpersonalnym. Obecność adwokata na każdym etapie postępowania wprowadza do sprawy bezpieczeństwo i stabilność.

Adwokat często współpracuje również ze specjalistami – psychologami, którzy mogą pomóc uporać się ze skutkami rozwodu i udzielić potrzebnego wsparcia psychologicznego.Z pomocy adwokata warto skorzystać jeszcze przed skierowaniem sprawy o rozwód do sądu po to, żeby mieć świadomość jakie są prawne i finansowe skutki rozwodu, a także jak w kolejnym kroku podzielić wspólny majątek małżonków.

 
rozwód

Pomoc prawna w Poznaniu

Moja pomoc w sprawach rozwodowych jest kompleksowa. Moja współpraca z klientem rozpoczyna się na długo przed złożeniem pozwu o rozwód, ponieważ samo podjęcie decyzji o rozwodzie jest często procesem długim i wyczerpującym emocjonalnie. Pomoc adwokata rozpoczyna się zatem od szeregu konsultacji, spotkań osobistych w kancelarii i rozwód telefonicznych, podczas których omawiamy daną sytuację faktyczną, przewidujemy przebieg postępowania przed sądem i omawiamy skutki rozwodu. Następnie sporządzam pozew o rozwód (bądź też odpowiedź na pozew o rozwód, jeśli to drugi z małżonków wcześniej wystąpił do sądu z pozwem o rozwód).

Dalsze wsparcie adwokata polega na przygotowywaniu wniosków dowodowych i kolejnych pism w sprawie oraz na uczestnictwie w jednej lub więcej rozprawach przed sądem. Po wydaniu przez sąd okręgowy wyroku rozwodowego współpraca adwokata z klientem albo kończy się, albo też trwa dalej i zakłada sporządzenie apelacji od wyroku i reprezentację przed sądem apelacyjnym.

Na każdym etapie postępowania rozwodowego udzielam moim klientom niezbędnego wsparcia emocjonalnego. Służę swoją radą i doświadczeniem zawodowym. Każdorazowo przed złożeniem pisma do sądu, konsultuję się z klientem przesyłając mu projekt pisma o akceptacji. Jako profesjonalny stały mediator sądowy, prowadzę też często negocjacje w sprawie wypracowania przez małżonków korzystnego dla obu stron planu rodzicielskiego.

Dlatego też prowadzenie sprawy rodzinnej warto zlecić adwokatowi – profesjonalnemu pełnomocnikowi, posiadającemu odpowiednie doświadczenie. Reprezentacja w sprawie przez adwokata pozwala na spojrzenie na daną sprawę w sposób nieco zdystansowany i pozbawiony nadmiernych emocji. 

Kiedy sąd orzeka rozwód?

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,konieczną przesłanką do rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Warunki te muszą być spełnione łącznie. Przyjmuje się, że na pożycia małżeńskie składają się trzy podstawowe więzi: więź ekonomiczna (prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego przez małżonków), więź emocjonalna (wzajemne uczucia miłości, szacunku, przywiązania) oraz więź fizyczna (pożycie seksualne).

Dla przyjęcia, że rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny należy wykazać, iż każda z powyższych więzi ustała. Rozkład pożycia uznać można za trwały wtedy, gdy nie istnieje już żadna możliwość powrotu przez małżonków do wspólnego życia. Nie istnieje jednak żadna granica czasowa, której przekroczenie pozwalałoby na przyjęcie, że rozkład pożycia małżeńskiego jest trwały. Najczęściej jednak będzie to kilka miesięcy, a w niektórych przypadkach nawet i kilka lat.

rozwód

W jaki sposób sąd ustala rozkład pożycia małżeńskiego?

Przed formalnym orzeczeniem rozwodu (czyli wydaniem wyroku), sąd przeprowadza postępowanie dowodowe (bardziej lub mniej rozbudowane, w zależności od okoliczności konkretnej sprawy oraz żądań małżonków zgłaszanych w pozwie i w odpowiedzi na pozew o rozwód). Jednym z ważniejszych dowodów będzie tutaj przesłuchanie stron, czyli samych rozwodzących się małżonków.

Podczas przesłuchania sąd będzie pytał strony przykładowo o to, czy: jeden z małżonków wciąż kocha drugiego małżonka, czy strony zamieszkują wspólnie a jeśli nie to od jakiego czasu, czy prowadzą wspólne gospodarstwo domowe oraz czy widzą szansę powrotu do zgodnego pożycia.

rozwód

Rozwód bez orzekania o winie

Zasada jest taka, że sąd orzekając rozwód musi wskazać, która ze stron ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego. Jednak na zgodne żądanie obojga małżonków sąd może zaniechać takiego rozstrzygnięcia i przyjąć, że rozwód następuje bez orzekania o winie. W praktyce wygląda to tak, że rozwód bez orzekania o winie jest możliwy wtedy, gdy powód/powódka w pozwie wskazuje, że wnosi o rozwiązanie małżeństwa stron przez rozwód bez orzekania o winie i wtedy, gdy pozwany/pozwana w odpowiedzi na pozew wniesie o to samo.

Wtedy też postępowanie dowodowe przed sądem będzie o wiele krótsze, bo sąd nie będzie musiał ustalać czy, z jakiego powodu i który z małżonków ponosi winę. W sytuacji, gdy małżonkowie albo nie mają wspólnych małoletnich dzieci, albo też jeszcze przed rozprawą w sądzie wypracowali tzw. porozumienie rodzicielskie, możliwe jest nawet orzeczenie rozwodu po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy.

Jak długo trwa sprawa o rozwód?

Na to pytanie należy udzielić klasycznej odpowiedzi – to zależy. Czas trwania sprawy o rozwód zależy przede wszystkim od żądań stron zgłoszonych w pozwie i w odpowiedzi na pozew, oraz od ilości dowodów, których przeprowadzenia przez sąd żądają małżonkowie. Najkrócej będzie trwała sprawa o rozwód bez orzekania o winie w sytuacji, w której małżonkowie albo nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci, albo też co prawda posiadają wspólne małoletnie dzieci, przy czym jeszcze przed rozwodem uda im się wypracować porozumienie co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie, czyli tak zwany plan wychowawczy. Więcej na temat planu wychowawczego przeczytasz tutaj.

Jak napisać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód składa się do sądu okręgowego, właściwego – z pewnymi wyjątkami – z uwagi na miejsce ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków. Opłata od pozwu wynosi 600 złotych. Jeżeli jednak strona w pozwie wykaże, że jej sytuacja materialna jest bardzo trudna i nie stać jej na pokrycie opłaty sądowej, możliwe jest zwolnienie przez sąd z kosztów sądowych bądź jedynie z obowiązku uiszczenia opłaty od pozwu.

W pozwie należy odnieść się do kwestii winy (wniosek o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie lub z orzekaniem o winie) oraz do kwestii związanych ze wspólnymi małoletnimi dziećmi stron, czyli: władzy rodzicielskiej, kontaktów oraz alimentów.

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu?

Sięgając ponownie do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należy pamiętać, że mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

W praktyce, sytuacje takie będą miały miejsce najczęściej wtedy, gdy przykładowo rozwodu będzie żądał małżonek zdrowy, a w toku postępowania okaże się, iż drugi z małżonków cierpi na chorobę bądź też jest niepełnosprawny, gdzie niezbędna jest pomoc drugiej osoby. Natomiast to, czy wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci stron, sąd rozwodowy również bada za pomocą dowodów, przykładowo przesłuchania świadków i samych małżonków, a w ostateczności – za pomocą opinii zespołu biegłych psychologów i pedagogów (tzw. opinia Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych). 

Zapraszam na konsultacje (porady prawne)
do siedziby mojej Kancelarii, mieszczącej się przy
ul. Bóżniczej 1/107 w Poznaniu.