Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

W trakcie trwania małżeństwa mogą wydarzyć się sytuację, które będą uzasadniały to, aby w małzeństwie ustanowić tzw. rozdzielność majątkową z datą wsteczną. Szczegóły w poniższym artykule.

Ustroje małżeńskie majątkowe - rozdzielność majątkowa

Małżeński ustrój majątkowy jest to określony przepisami prawa, a dokładniej kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, system regulujący stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami.

Zgodnie z art. 47 k.r.o małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa).

Stąd też istnieją co do zasady trzy ustroje i są to:

  • wspólność majątkowa,
  • rozdzielność majątkowa oraz
  • rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.

Ponadto należy również wyróżnić dwa rodzaje ustrojów majątkowych: ustawowy ustrój majątkowy oraz ustrój umowny. Ustrój ustawowy obowiązuje w momencie, gdy małżonkowie nie zawarli przed oraz w trakcie trwania małżeństwa intercyzy. Co do zasady ustrojem ustawowym jest wspólność majątkowa. Ustrój umowny polega na zawarciu umowy majątkowej między małżonkami, która może rozszerzyć wspólność ustawową, ograniczyć wspólność ustawową, ustanowić ustrój rozdzielności majątkowej lub ustanowić ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobku.

Rozdzielność majątkowa

Jednym z małżeńskich ustrojów majątkowych jest rozdzielność majątkowa. Jest to ustrój, w którym każdy z małżonków posiada własny, odrębny majątek, którym sam dysponuje. Nie ma wówczas wspólności majątkowej. Wszelkie zakupy poczynione przez oboje małżonków stanowią współwłasność ułamkową.

Wprowadzenie rozdzielności majątkowej może mieć charakter umowny lub przymusowy. Charakter umowny stanowi umowa zawarta przez małżonków u notariusza, tzw. intercyza. Umowę taką można zawrzeć zarówno przed, jak i w trakcie małżeństwa.

Ustrój przymusowy powstaje niezależnie od woli małżonków w przypadkach uregulowanych przez kodeks rodzinny i opiekuńczy: poprzez przymusowe orzeczenie sądu, z mocy prawa, kiedy jeden z współmałżonków został ubezwłasnowolniony lub ogłoszona została jego upadłość oraz w przypadku orzeczenia separacji.

Warto również zaznaczyć, iż rozdzielność majątkowa jest naturalnym skutkiem prawomocnego wyroku rozwodowego.

Rozdzielność majątkowa w wyroku sądu

Ustanowienie rozdzielności mocą wyroku sądowego możliwe jest dzięki art. 52 k.r.o. Zgodnie z nim, z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. 

Ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd może żądać każdy z małżonków w dowolnym momencie trwania małżeństwa, w przypadku gdy dalsze funkcjonowanie w ustroju wspólności majątkowej jest niewskazane. W ustanowieniu rozdzielności mocą wyroku sądowego kluczowe jest to, że w przeciwieństwie do rozdzielności umownej u notariusza, wyrok sądowy umożliwia ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną.

Ważne powody w rozumieniu art. 52 k.r.o.

Zgodnie z art. 52 k.r.o. ustanowienie rozdzielności mocą wyroku sądowego możliwe jest z ważnych powodów.

W doktrynie „ważne powody” interpretuje się jako okoliczności, w których nie jest możliwe dalsze pozostawanie małżonków we wspólności majątkowej bez poważnego naruszenia interesów majątkowych jednego z nich. Chodzi zatem o takie sytuacje, w których dalsze istnienie wspólności nie służy dobru rodziny, a wręcz jest też sprzeczne z zasadami prawa rodzinnego.

Zatem ważnymi powodami mogą być:

  • zaistnienie separacji faktycznej, podczas której małżonkowie żyją w rozłączeniu i samodzielnie rozporządzają majątkiem,
  • trwonienie majątku przez jednego z małżonków,
  • trwałe trudności w zarządzie majątkiem wspólnym,
  • zaciąganie przez jednego z małżonków zobowiązań finansowych w celu zaspokojenia wyłącznie własnych potrzeb niezwiązanych z potrzebami rodziny. 

Jak napisać pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną?

Właściwym sądem do ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną jest sąd rejonowy, który jest w pobliżu miejsca zamieszkania małżonków lub w pobliżu miejsca, w którym mieli oni ostatnie wspólne zamieszkanie,. Jeśli nie można na tej podstawie określić sądu rejonowego, właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej.

Opłata sądowa związana z wniesieniem pozwu do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej wynosi 200 zł.

W załącznikach do pozwu należy umieścić odpis aktu małżeństwa oraz dowód uiszczenia opłaty od pozwu. Pozew składa się w dwóch egzemplarzach, jeden dla sądu, drugi dla strony przeciwnej.

Rozdzielność majątkowa - porada prawna

W sprawie o podział majątku warto skorzystać z pomocy doświadczonego, profesjonalnego adwokata. Asysta prawna pozwala na możliwe zaplanowanie przebiegu postępowania, oszacowanie realności żądań każdej ze stron. Profesjonalny pełnomocnik może też działać za stronę wtedy, gdy emocje biorą górę i trudno jest podejmować racjonalne, zdroworozsądkowe decyzje.

W mojej kancelarii istnieje możliwość zarezerwowania terminu konsultacji rozwodowej online. Szczegóły znajdują się poniżej.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Adwokat Karolina Bajtek

Adwokat Karolina Bajtek

Jestem adwokatem oraz mediatorem. Główne obszary mojej działalności to: prawo rodzinne, prawo karne oraz prawo pracy.
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną:
+48 600 225 332
kancelaria@adwokatbajtek.pl

Zostaw komentarz

O mnie

Nazywam się Karolina Bajtek. Jestem adwokatem oraz mediatorem. Głównymi dziedzinami mojej specjalizacji są: prawo rodzinne, prawo karne, prawo pracy.

Ostatnie posty

Znajdź mnie na Facebooku

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.