Ugoda alimentacyjna

Sprawa o alimenty na dziecko jest klasycznym przykładem sprawy, w której można i warto jest zawrzeć ugodę.  Dlaczego?

Ugoda alimentacyjna pozwala na uzyskanie dokładnie tego samego efektu, jak za pomocą wyroku sądu. W przypadku zawarcia ugody alimentacyjnej przed mediatorem, po nadaniu takiej ugodzie tzw. klauzuli wykonalności przez sąd, ugoda będzie miała moc prawną taką samą jak wyrok wydany w sprawie sądowej o alimenty. Tak samo w przypadku podwyższenia i obniżenia alimentów. 

Jedyne czego w mediacji nie ma (w przeciwieństwie do sprawy sądowej) to długotrwały i często kosztowny (nie tylko finansowo, ale i emocjonalnie) proces sądowy.

Sprawa o alimenty często jest ogromnym przeżyciem dla każdego z rodziców. Najczęściej to właśnie sprawa o alimenty jest pierwszą sprawą w sądzie między rodzicami, którzy albo już nie są razem, albo też nigdy nie byli razem. Prawda jest jednak taka, że sprawa o alimenty to tak naprawdę sprawa o pieniądze.

Nie musisz iść do sądu, żeby obliczyć koszty utrzymania dziecka. Na tej podstawie i przy odrobinie dobrej woli każdego z rodziców, ugoda alimentacyjna będzie możliwa do wypracowania. Dodatkowo, oboje jako rodzice będziecie bardziej zadowoleni z zawartej ugody niż nawet z najlepszego wyroku sądowego. Zawierając ugodę, samodzielnie ustalacie bowiem kwotę tychże alimentów. W przypadku skierowania sprawy do sądu – decyzję o wysokości alimentów w wyroku podejmie sąd. 

Koszty utrzymania dziecka a ugoda alimentacyjna

Koszty utrzymania dziecka i dla sprawy o alimenty, i w przypadku ugody, obliczamy na podobnej zasadzie. 

W czasie spotkania mediacyjnego, najczęściej z rodzicami wspólnie siedzimy i rozpisujemy koszty, jakie ponoszone są na utrzymanie ich dziecka.

Najczęściej, koszty utrzymania dziecka grupujemy na kategorie takie jak przedstawione na grafice obok.

Pamiętaj, że sytuację każdego dziecka i jego potrzeb oceniamy za każdym razem indywidualnie. 

Dlatego też, inne będą koszty utrzymania dziecka zdrowego, a inne dziecka przewlekle chorującego. Inne koszty wyliczymy dla dziecka niepozostającego na diecie. Inne koszty będą już w przypadku tego dziecka, które ma specjalne potrzeby żywieniowe. To tylko przykłady kategorii, w których koszt utrzymania jednego dziecka będzie inny, a drugiego – inny.

ugoda alimentacyjna

Ugoda alimentacyjna – treść ​

Ugoda alimentacyjna w swojej treści przypomina do złudzenia treść wyroku sądu w sprawie o alimenty. Krótko mówiąc, musimy w ugodzie napisać, kto będzie płacił na rzecz kogo, jaką kwotę i w jakim terminie. 

Wpiszemy zatem przykładowo, że Jan Kowalski zobowiązuje się do płacenia alimentów na rzecz małoletniego syna Adama. 

Dodamy przy tym, że wysokość alimentów to 700 złotych miesięcznie oraz to, że alimenty będą płatne do rąk matki dziecka

Wskażemy też, że dniem płatności będzie przykładowo każdy 10. dzień miesiąca, a alimenty będą płatne z góry. 

Zgodnie ze wzajemnym ustaleniem dopiszemy, że alimenty będą płatne w gotówce albo przelewem na określony rachunek bankowy.

Do ugody możemy też wpisać przykładowo, że poza ustaloną kwotą alimentów w wysokości X złotych miesięcznie, rodzic płacący alimenty nie będzie / będzie dodatkowo partycypować w jednorazowych (incydentalnych) kosztach utrzymania dziecka, jak np. zakup komputera, instrumentu czy roweru.

 

ugoda alimentacyjna

Ugoda alimentacyjna – co dalej

Ugoda alimentacyjna ma moc prawną równą wyrokowi sądu wtedy, gdy stanie się tzw. tytułem wykonawczym. 

Tytuł wykonawczy ma umożliwić egzekucję ugody u komornika, na wypadek gdyby zobowiązany do alimentów rodzic nie spełniał swojego obowiązku względem dziecka. 

Żeby ugoda alimentacyjna stała się tytułem wykonawczym, należy wystąpić do sądu rodzinnego z tzw. wnioskiem o zatwierdzenie ugody. Taki wniosek składamy do tego sądu rejonowego, do którego składalibyśmy pozew o alimenty, gdyby nie została zawarta ugoda. Będzie to sąd właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka. Do wniosku dołączamy egzemplarz ugody.

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE UGODY

Jeśli sąd stwierdzi, że ugoda alimentacyjna jest zgodna z prawem i spełnia wszystkie wymogi, wówczas zatwierdzi ją postanowieniem. Sąd też nada ugodzie tzw. klauzulę wykonalności, która właśnie jest niezbędna do tego, żeby ugoda mogła stać się podstawą późniejszej egzekucji alimentów u komornika.

ugoda alimentacyjna

POZNAŃ
ul. Wenecjańska 7/2

KOSZALIN
ul. Piłsudskiego 5