Skutki rozwodu

skutki rozwodu

Jakie są najważniejsze skutki rozwodu?

Rozwód jest często emocjonującym i przełomowym wydarzeniem w życiu. Najczęściej ani w momencie podjęcia decyzji o rozwodzie, ani w trakcie samego postępowania sądowego, Klienci nie zastanawiają się, jakie  skutki rozwodu, poza rozwiązanie zakończeniem małżeństwa. 

W momencie ustania małżeństwa przez rozwód wygasają wzajemne prawa i obowiązki małżonków oraz ustaje szereg skutków prawnych. Pewne nowe skutki prawne pojawiają się w miejsce dotychczasowych. Skutki rozwodu są następujące.

  1. Rozdzielność majątkowa z dniem uprawomocnienia się wyroku

Pierwszy ze skutków rozwodu jest taki, że z chwilą orzeczenia rozwodu zniesiona zostaje majątkowa wspólność małżeńska, powstaje natomiast tzw. współwłasność ułamkowa w przedmiotach, które do momentu rozwodu stanowiły majątek wspólny małżonków.

Instytucja ta polega na tym, że rozwiedziony małżonek udział z majątku wspólnego włącza do swojego odrębnego majątku. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, co do zasady, małżonkowie mają równe udziały i dotyczy to rzeczy ruchomych oraz nieruchomości, które zostały nabyte w trakcie małżeństwa. Warto zaznaczyć, że do czasu prawomocnego rozwodu co do zasady między małżonkami jest ustrój wspólności małżeńskiej, chyba że wprowadzony został inny ustrój umownie w czasie trwania małżeństwa lub był wprowadzony ustrój przymusowy.

  1. Możliwość powrotu do nazwiska noszonego przed ślubem

Jeśli chodzi o skutki rozwodu, to kolejnym jest to, że po rozwodzie istnieje możliwość powrotu do nazwiska noszonego przed ślubem. Aby to zrobić, należy osobiście udać się do kierownika urzędu stanu cywilnego z oświadczeniem o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Warto pamiętać, że możliwość taka istnieje w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Po upływie terminu małżonek składający takie oświadczenie zachowuje to nazwisko, które przyjął na skutek zawarcia małżeństwa lub może ubiegać się o zmianę nazwiska w trybie administracyjnym. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

  1. Kwestia dziedziczenia po małżonku

Prawomocny wyrok rozwodowy powoduje, że małżeństwo ustaje. Skutki rozwodu występują też na gruncie prawa spadkowego. Mianowicie, rozwiedzeni małżonkowie tracą prawo do ustawowego dziedziczenia po sobie oraz prawo do zachowku. Jednakże inaczej kwestia dziedziczenia wygląda w przypadku testamentu. Testament zachowuje moc nawet po rozwodzie. Jeśli zatem powołany do spadku został małżonek, to będzie on dziedziczył w zakresie wskazanym w testamencie, nawet po rozwodzie.

  1. Ustanie domniemania pochodzenia dziecka od męża matki

Omawiając skutki rozwodu, nie można też zapomnieć, że w przypadku rozwodu powstaje również ustanie domniemania pochodzenia dziecka od męża matki. Prawo stanowi, że jeżeli dziecko urodziło się przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, to zakłada się, że pochodzi ono od męża matki.

Dlatego też w momencie, w którym dziecko urodzi się po upływie 300 dni od daty prawomocnego orzeczenia o rozwodzie ustaje domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki. Termin ten liczy się od prawomocnego orzeczenia o rozwodzie, data wniesienia pozwu nie ma znaczenia.

Więcej na temat samego domniemania przeczytasz tutaj.

  1. Ustanie obowiązku wzajemnej pomocy

W momencie wejścia w związek małżeński na małżonków nakładane są określone prawa i obowiązki. Jednym z obowiązków jest wzajemna pomoc. Zgodnie z art. 14 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, mąż i żona są obowiązani do wspólnego pożycia, wierności, wzajemnej pomocy i współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Obowiązek ten dotyczy ona wzajemnego wsparcia, opieki w chorobie, a także pomocy materialnej. Skutki rozwodu są w tym przypadku takie, że obowiązek ten z reguły wygasa i wówczas małżonkowie nie są zobowiązani do wzajemnej pomocy.

  1. Powstanie uprawnienia do żądanie alimentów na byłego małżonka

Ważną kwestią, będącą jednym ze skutków rozwodu, jest możliwość uzyskania alimentów od byłego małżonka.

Aby uzyskać prawo do takich alimentów muszą spełnić się dwie główne przesłanki: wyłączna wina rozkładu pożycia po stronie małżonka, na którego ma być nałożony obowiązek alimentacyjny oraz istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

Według Sądu Najwyższego świadczenia alimentacyjne między rozwiedzionymi małżonkami stanowią kontynuację powstałego przez zawarcie małżeństwa obowiązku wzajemnej pomocy w zakresie utrzymania. Istnieją nie z powodu rozwodu, lecz mimo rozwodu, który nie stwarza nowego obowiązku alimentacyjnego, lecz powoduje zmodyfikowanie obowiązku istniejącego w czasie trwania małżeństwa.

Więcej na temat alimentów po rozwodzie przeczytasz tutaj.

  1. Podział władzy rodzicielskiej oraz alimenty na dzieci

Rozwód powoduje również zmiany w życiu dzieci byłych małżonków. Podczas rozprawy rozwodowej, sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego lub nie ograniczać władzy żadnego z rodziców. W dodatku orzeka on w jakiej wysokości każdy z małżonków ma obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Najczęściej jeden z małżonków płaci alimenty do rąk drugiego małżonka, z którym mieszkają na co dzień dzieci.

Porada prawna rozwód

W sprawie o rozwód warto skorzystać z pomocy doświadczonego, profesjonalnego adwokata. Asysta prawna pozwala na możliwe zaplanowanie przebiegu postępowania, oszacowanie realności żądań każdej ze stron. Profesjonalny pełnomocnik może też działać za stronę wtedy, gdy emocje biorą górę i trudno jest podejmować racjonalne, zdroworozsądkowe decyzje.

W mojej kancelarii istnieje możliwość zarezerwowania terminu konsultacji rozwodowej online. Szczegóły znajdują się poniżej.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Adwokat Karolina Bajtek

Adwokat Karolina Bajtek

Jestem adwokatem oraz mediatorem. Główne obszary mojej działalności to: prawo rodzinne, prawo karne oraz prawo pracy.
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną:
+48 600 225 332
kancelaria@adwokatbajtek.pl

Zostaw komentarz

O mnie

Nazywam się Karolina Bajtek. Jestem adwokatem oraz mediatorem. Głównymi dziedzinami mojej specjalizacji są: prawo rodzinne, prawo karne, prawo pracy.

Ostatnie posty

Znajdź mnie na Facebooku

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.