Co zawiera wyrok rozwodowy?

wyrok rozwodowy

 Co zawiera wyrok rozwodowy?

Praktycznie na każdej konsultacji w sprawie o rozwód prędzej czy później słyszę pytanie: co zawiera wyrok rozwodowy? Jak wygląda wyrok rozwodowy? Odpowiedź na to pytanie jest prosta i zarazem złożona 🙂 . Każdy wyrok rozwodowy wydawany przez sąd okręgowy po przeprowadzeniu postępowania w sprawie o rozwód musi zawierać określone rozstrzygnięcia. O tym, jakich rozstrzygnięć – nawet jeszcze przed formalnym wniesieniem sprawy o rozwód do sądu – można spodziewać się w wyroku rozwodowym.

Wina w wyroku rozwodowym

Jeżeli sąd rozwodowy uwzględnia powództwo, a zatem uznaje, że w warunkach określonej sprawy rozwód jest dopuszczalny i możliwy (nie ma żadnych przeszkód do tego, by odmówić małżonkom rozwodu), wówczas w pierwszym punkcie wyroku rozwodowego sąd wskazuje, że rozwiązuje małżeństwo stron (wskazując z imienia i nazwiska i żonę, i męża) zawarte w określonym dniu przed określonym kierownikiem urzędu stanu cywilnego (wskazując również precyzyjnie numer aktu małżeństwa) przez rozwód.

Wina w rozwodzie – możliwości

W dalszej części tego samego punku wyroku sąd wydaje rozstrzygnięcie w zakresie winy małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego. I tutaj są de facto trzy możliwości. A mianowicie – Rozwiązanie małżeństwa stron:

 • przez rozwód bez orzekania o winie stron. Uwaga: tylko wtedy, gdy zarówno żona, jak i mąż będą zgodnie o to wnosić.
 • przez rozwód z wyłącznej winy męża lub z wyłącznej winy żony. Sąd ma na względzie rezultat przeprowadzonego postępowania dowodowego,
 • z winy obu stron. Tu również mając na względzie rezultat przeprowadzonego postępowania dowodowego,

Podsumowując, w zakresie tego, co zawiera wyrok rozwodowy, jego pierwszy punkt będzie wyglądał w sposób następujący:

 1. rozwiązuje małżeństwo Anny Kowalskiej i Jerzego Kowalskiego, zawarte w dniu 1 października 1990 roku przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Opolu (numer aktu małżeństwa: 12345) przez rozwód bez orzekania o winie stron / z wyłącznej winy powódki (powoda) / z wyłącznej winy pozwanego (pozwanej) / z winy obu stron.

Gdy rozwodzący się małżonkowie nie mają w momencie rozwodu wspólnych małoletnich dzieci, wówczas wyrok rozwodowy może ograniczyć się wyłącznie do rozstrzygnięcia w zakresie winy i kosztów procesu.

Będzie to mogło mieć miejsce, gdy strony albo nie mają w ogóle wspólnych dzieci, albo też mają co prawda wspólne dzieci, ale są one już pełnoletnie.

Taki wyrok – jeżeli zostało zgłoszone żądanie w tym zakresie – może też zawierać rozstrzygnięcie w zakresie alimentów na rzecz jednego z małżonków od drugiego z małżonków.

Co jeszcze zawiera wyrok rozwodowy

Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, wówczas wyrok rozwodowy zawierał będzie co najmniej trzy dalsze punkty. Obligatoryjnie bowiem, sąd musi uregulować kwestię władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dziecka lub dzieci po rozwodzie oraz kwestię alimentów. Dodatkowo, sąd może też uregulować kontakty z dziećmi tego z rodziców, z którym dziecko lub dzieci nie będą na stałe mieszkały po rozwodzie.

Jeżeli strony są w stanie porozumieć się co do powyższych kwestii jeszcze przed formalnym złożeniem pozwu o rozwód w sądzie, świetnym narzędziem pozwalającym uniknąć stresującego procesu (potocznej „walki o dzieci”), jest tzw. rodzicielski plan wychowawczy, o którym więcej przeczytasz tutaj. Profesjonalnej pomocy w przygotowaniu takiego porozumienia z pewnością udzieli Ci mediator sądowy, w szczególności taki specjalizujący się w sprawach rodzinnych.

Władza rodzicielska

W zakresie władzy rodzicielskiej (rozstrzygnięcie w punkcie drugim wyroku rozwodowego), sąd również – w zależności po pierwsze od treści ewentualnego porozumienia rodzicielskiego, a po drugie, w zależności od przeprowadzonego postępowania dowodowego – ma kilka możliwości rozstrzygnięć. Poniżej wspominam o dwóch najpopularniejszych rozwiązaniach.

Pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom

Przede wszystkim, jeżeli oboje rodzice – mimo sytuacji rozwodu – są w stanie współpracować w sprawach dotyczących dziecka/dzieci, wówczas sąd rozwodowy może bez żadnych ograniczeń pozostawić obojgu rodzicom władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi.

Powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców

Sąd może, po odpowiednim ustaleniu w toku postępowania stwierdzić, iż władza rodzicielska jednego z rodziców powinna zostać ograniczona. Wówczas w punkcie drugim wyroku rozwodowego sąd władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem powierzy jednemu z rodziców (matce lub ojcu). Drugiemu z rodziców (matce lub ojcu) pozostawi prawo do współdecydowania o najistotniejszych sprawach w życiu dziecka. Czasami sąd doprecyzuje też jakie to istotne sprawy w życiu dziecka mają być przedmiotem wspólnych ustaleń rodziców dziecka po rozwodzie. Są to np. kwestia wyjazdu zagranicznego powyżej 7/14/21/30 dni, kwestia wyrobienia paszportu dla dziecka, hospitalizacji, zabiegów medycznych czy też wyboru placówki edukacyjnej.

Podsumowując, w dwóch najczęściej występujących wariantach – opisanych powyżej – drugi punkt wyroku rozwodowego może wyglądać w sposób następujący:

 1. pozostawia władzę rodzicielską nad małoletnim Antonim Kowalskim, urodzonym w dniu 10 października 2011 roku obojgu rodzicom,
 1. władzę rodzicielską nad małoletnim Antonim Kowalskim powierza matce Annie Kowalskiej / ojcu Jerzemu Kowalskiemu, pozostawiając Jerzemu Kowalskiemu / Annie Kowalskiej prawo do współdecydowania w zakresie istotnych spraw w życiu dziecka,

Miejsce pobytu dziecka

W kolejnym punkcie wyroku rozwodowego sąd ustala, gdzie od momentu rozwodu znajdować się będzie miejsca pobytu dziecka. Wskazać należy, iż najczęściej miejsce pobytu dziecka znajdować się będzie po rozwodzie w każdorazowym miejscu zamieszkania matki lub ojca dziecka.

Dla przykładu zatem, kolejny punkt wyroku rozwodowego będzie wyglądał w sposób następujący:

 1. ustala, iż miejscem pobytu małoletniego Antoniego Kowalskiego będzie każdorazowe miejsca zamieszkania matki dziecka / ojca dziecka

Kontakty z dzieckiem

Załóżmy, że rozwodzący się rodzice są w stanie samodzielnie wypracować harmonogram kontaktów jednego z rodziców z dzieckiem/dziećmi. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest ujęcie tych ustaleń w ramach planu wychowawczego, który następnie przedkładany jest do sądu.

Bywa też tak, że rodzic ma swobodny, nieskrępowany i nieograniczany kontakt z dzieckiem/dziećmi. Drugi z rodziców tego kontaktu nie utrudnia. Wtedy sąd rozwodowy może w ogóle odstąpić od uregulowania kontaktów rodziców z dzieckiem w wyroku rozwodowym.

Jeżeli zaś w konkretnej sytuacji faktycznej nie jest możliwe żadne porozumienie rodziców, wówczas to sąd rozwodowy samodzielnie ustala kontakty, precyzyjnie opisując harmonogram kontaktów w wyroku rozwodowym.

Przykład kolejnego punktu wyroku rozwodowego:

 1. reguluje kontakty rodzica z małoletnim synem stron Antonim Kowalskim w ten sposób, że rodzic będzie miał prawo spędzać z synem:a) każdy wtorek od godz. 16.00 do godz. 19.00 poza miejscem zamieszkania dziecka / w miejscu zamieszkania dziecka,
  b) co drugi weekend / każdy pierwszy i trzeci weekend miesiąca, poczynając od piątku/soboty godz. 10.00 do niedzieli godz. 18.00,
  c) rozstrzygnięcie w zakresie ferii zimowych i wakacji letnich,
  d) rozstrzygnięcie w zakresie Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych
  e) inne dalsze ustalenia zgodnie z wnioskami stron,
 1. na zgodny wniosek stron odstępuje od uregulowania kontaktów stron z małoletnim synem Antonim Kowalskim

Alimenty na dziecko

Kolejny punkt wyroku rozwodowego dotyczy alimentów na rzecz małoletniego wspólnego dziecka stron. Znowu patrzymy tu, czy jest porozumienie rodzicielskie, czy nie. Jeżeli porozumienia nie ma, to sąd ocenia możliwości zarobkowe i finansowe ojca dziecka, matki dziecka oraz zakres usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Punkt wyroku wygląda następująco.

 1. kosztami utrzymania małoletniego Antoniego Kowalskiego obciąża obie strony. Na tej podstawie zobowiązuje Annę Kowalską / Jerzego Kowalskiego do łożenia na rzecz małol. Antoniego Kowalskiego kwoty 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) tytułem alimentów. Alimenty będą płatne z góry do dnia 10. każdego miesiąca do rąk matki/ojca dziecka wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

Koszty procesu

W ostatnim punkcie wyroku rozwodowego sąd wydaje rozstrzygniecie w zakresie kosztów procesu.

Wszystko, co zawiera wyrok rozwodowy

Odpowiadając zatem na pytanie co zawiera wyrok rozwodowy, można powiedzieć, że najczęściej będą to następujące punkty wyroku:

 1. wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego,
 2. władza rodzicielska,
 3. miejsce pobytu dziecka,
 4. kontakty z dzieckiem,
 5. alimenty na dziecko,
 6. koszty procesu.

Wzory pozwu o rozwód znajdziesz na ogólnodostępnych stronach urzędów administracji.

Porada prawna rozwód

Rozwód to niezwykle trudne i bolesne doświadczenie. Nie należy przy tym zapominać, że rozwód w rozumieniu sądowym to szereg czynności procesowych. Jest tak, że do sprawy o rozwód należy się odpowiednio przygotować. Dlatego też warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata rozwodowego. Na konsultację w sprawie rozwodu umówisz się poniżej.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Adwokat Karolina Bajtek

Adwokat Karolina Bajtek

Jestem adwokatem oraz mediatorem. Główne obszary mojej działalności to: prawo rodzinne, prawo karne oraz prawo pracy.
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną:
+48 600 225 332
kancelaria@adwokatbajtek.pl

Zostaw komentarz

O mnie

Nazywam się Karolina Bajtek. Jestem adwokatem oraz mediatorem. Głównymi dziedzinami mojej specjalizacji są: prawo rodzinne, prawo karne, prawo pracy.

Ostatnie posty

Znajdź mnie na Facebooku

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.