MEDIACJE

MEDIACJE

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą Kancelarii w zakresie mediacji i negocjacji. Podstawowe informacje w tym zakresie znajdują się poniżej, a szczegółowe – w zakładce Blog.

Czym jest mediacja?

Jest jedną z polubownych, pozasądowych form rozwiązywania konfliktów. Jej efektywne i skuteczne prowadzenie ma na celu wypracowanie przez strony mediacji satysfakcjonującego rozwiązania i uniknięcie długotrwałego, kosztownego (finansowo i emocjonalnie) procesu sądowego. Mediacja może mieć miejsce zarówno jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego, jak również już w jego trakcie.

Kliknij na pytanie, by rozwinąć odpowiedź.

Mediacja odbywa się na następujących zasadach:

 • dobrowolność – przy odrobinie dobrej woli i chęci współpracy każdej ze stron sporu, możliwe jest wypracowanie satysfakcjonujących, skutecznych i trwałych rozwiązań,
 • bezstronność i neutralność – w toku postępowania mediacyjnego, strony wspólnie dążą do wypracowania porozumienia, a na przestrzeni całego procesu towarzyszy im bezstronny mediator, który nie opowiada się za żadną ze stron i żadnej z nich nie przyznaje racji. Mediator dba o to, by każda ze stron miała równą pozycję, mogła w sposób niezakłócony zabierać głos, a także werbalizować swoje potrzeby i oczekiwania,
 • poufność i dyskrecja– wszystko, co zostanie powiedziane w trakcie spotkań mediacyjnych objęte jest tajemnicą mediacji,
 • odpłatność – postępowanie mediacyjne jest odpłatne, a koszt wynagrodzenia mediatora ponoszą bądź to obie strony sporu, bądź tylko jedna z nich, zgodnie z wypracowanym przez strony porozumieniem.

W porównaniu z postępowaniem sądowym, mediacja ma wiele zalet i korzyści. Są nimi w szczególności:

 • oszczędność kosztów– postępowanie mediacyjne jest dużo tańsze od postępowania sądowego. Oprócz wynagrodzenia mediatora, strony nie uiszczają żadnych opłat sądowych, skarbowych, nie opłacają także opinii biegłych. W przypadku zwolnienia od kosztów sądowych, strony nie ponoszą także kosztów mediacji. 
 • zwrot kosztów sądowych (o czym szczegółowo mowa w zakładce Blog)
 • oszczędność czasu – ugodę można zawrzeć już na pierwszym spotkaniu z mediatorem. Jeżeli do wypracowania zadowalającego strony rozwiązania potrzeba więcej czasu – istnieje możliwość zorganizowania kolejnych spotkań. Dla porównania, postępowanie w sądzie standardowo trwa od kilku do kilkunastu miesięcy,
 • skuteczność i trwałość rozwiązań – warto bowiem pamiętać, że ugoda mediacyjna po zatwierdzeniu jej przez sąd i nadaniu klauzuli wykonalności, stanowi tytuł wykonawczy tak, jak wydany w danej sprawie wyrok sądu,
 • decyzyjność stron – w toku mediacji los stron pozostaje w rękach ich samych. To strony wspólnie dążą do wypracowania takich rozwiązań, które w ich mniemaniu będą najkorzystniejsze i najtrwalsze na przyszłość. W przeciwieństwie do postępowania sądowego, tutaj to strony same decydują za siebie, nie pozostawiając kluczowych rozstrzygnięć w rękach sądu
 • odformalizowany charakter – spotkania mediacyjne przebiegają w przyjaznej, spokojnej atmosferze w małych, jasnych i przytulnych pomieszczeniach. Oprócz stron i mediatora, przy stole mediacyjnym nie ma nikogo innego. Co istotne, mediator nie nosi togi.

Postępowanie mediacyjne będzie dopuszczalne zawsze wtedy, gdy dany spór można rozwiązać poprzez zawarcie przez strony ugody i wszędzie tam, gdzie dla skuteczności rozwiązania niepotrzebny jest prawomocny wyrok sądu. 

Przykładowo, ugodę można zawrzeć w sprawie o:

 • alimenty,
 • kontakty,
 • rozwód (przy czym możliwe jest objęcie porozumieniem sporządzonym przed mediatorem wszystkich kwestii regulowanych przez sąd w postępowaniu o rozwód. W każdym przypadku jednak sprawa o rozwód musi zakończyć się wydaniem prawomocnego wyroku – nawet takiego, który będzie powieleniem ustaleń stron wypracowanych w toku mediacji),
 • wykonywanie władzy rodzicielskiej (poprzez wypracowanie tzw. planu rodzicielskiego)
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • dział spadku,
 • zapłatę,
 • odszkodowanie,
 • wykonywanie umów,
 • zapłatę zaległego wynagrodzenia, zapłatę nadgodzin, rozwiązanie umowy o pracę.

Nieskuteczne będzie zawarcie ugody przykładowo w sprawach:

 • z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • o unieważnienie małżeństwa i separację
 • o ustalenie pochodzenia dziecka, zaprzeczenie ojcostwa),
 • o ubezwłasnowolnienie,
 • o uznanie za zmarłego,
 • o uzgodnienie stanu prawnego księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Serdecznie zapraszam do kontaktu w sprawie przeprowadzenia mediacji, zarówno sądowych jak i pozasądowych

kontakt

kontakt