Pierwsza rozprawa rozwodowa

pierwsza rozprawa rozwodowa

Pierwsza rozprawa rozwodowa

Pierwsza rozprawa rozwodowa zazwyczaj wiąże się z trudnymi emocjami i stresem. Jest ona pewnego rodzaju punktem kulminacyjnym całej sprawy o rozwód. W praktyce jest tak, że postępowanie rozwodowe dzieli się na kilka etapów. Należy przy tym pamiętać, że jest to oczywiście ujęcie modelowe.

Pierwszym z nich jest etap pisemny. Na tym etapie jedno z małżonków składa pisemny pozew o rozwód do sądu okręgowego. Drugie z małżonków na wezwanie sądu następnie składa również pisemną odpowiedź na pozew o rozwód. W pismach procesowych każda ze stron wskazuje swoje żądania w sprawie. Ten etap postępowania jest kluczowy, ponieważ wyznacza tak naprawdę ramy całej sprawy. Po treści pism procesowych każdej ze stron można również orientacyjnie przewidzieć tok całego postępowania oraz ilość rozpraw, które będą niezbędne do rozpoznania chociażby wszystkich wniosków dowodowych.

Drugi etap to etap rozpraw. Liczba rozpraw w sprawie o rozwód zależy przede wszystkim od skali spornych interesów stron. W wyroku rozwodowym sąd musi rozstrzygnąć o kilku kwestiach, które szczegółowo opisane są tutaj. W konsekwencji, jeżeli spór rozwodzących się małżonków dotyczy przykładowo tylko kwestii alimentów, to w takiej sprawie można spodziewać się mniejszej ilości rozpraw, niż w sytuacji w której spór dotyczy alimentów, kontaktów z dzieckiem i winy.

Jak przebiega pierwsza rozprawa rozwodowa

Przebieg pierwszej rozprawy rozwodowej zależny jest od kilku kwestii. W najbardziej optymistycznym wariancie,pierwsza rozprawa rozwodowa może być jednocześnie ostatnią rozprawą rozwodową. Będzie tak najczęściej w sytuacji, gdy małżonkowie jeszcze przed tą pierwszą rozprawą wypracują kompleksowe porozumienie rozwodowe. Więcej na temat porozumienia rodzicielskiego przeczytasz tutaj.

W modelowej sytuacji zatem, w przypadku gdy małżonkowie porozumieli się jeszcze przed pierwszą rozprawą w całości, wówczas ta pierwsza (i jednocześnie) ostatnia rozprawa rozwodowa ograniczy się do przesłuchania małżonków i wydania wyroku przez sąd okręgowy. W zależności od praktyki danego sądu (a w zasadzie – danego sędziego rozpoznającego sprawę), czasami na pierwszej (będącej też ostatnią) rozprawie rozwodowej sąd chce przesłuchać jednego świadka. Najczęściej będzie to osoba z bliskiego otoczenia stron (rodzina, przyjaciele), która przed sądem będzie miała zeznać, czy rozwód małżonków będzie sprzeczny czy też zgodny z dobrem małoletniego dziecka/dzieci stron.

Wniosek o zabezpieczenie powództwa

W przypadku, gdy w pozwie i/albo odpowiedzi na pozew zawarty jest jeden lub więcej wniosków o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania, wówczas w trakcie pierwszej rozprawy rozwodowej sąd będzie zajmował się rozpoznaniem tych wniosków. I tak przykładowo, jeżeli w piśmie/pismach procesowych znajduje się wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentacyjnego, wówczas na pierwszej rozprawie rozwodowej sąd przesłucha małżonków pod kątem ich możliwości zarobkowych oraz wysokości usprawiedliwionych kosztów utrzymania dziecka lub dzieci stron.

Kolejne rozprawy rozwodowe

Na pierwszej rozprawie rozwodowej sąd najczęściej nakłania małżonków do osiągnięcia porozumienia. Proponuje też często skierowanie sprawy do mediacji. W praktyce rzadko zdarza się, żeby już na pierwszej rozprawie rozwodowej sąd przystępował do czynności dowodowych takich jak na przykład przesłuchanie wskazywanych w pismach procesowych świadków czy też dopuszczanie dowodu z opinii biegłych OZSS. Te czynności najczęściej przeprowadzane są dopiero na kolejnych terminach rozpraw. Najczęściej będzie to miało miejsce w sytuacji, w której małżonkowie nie osiągnęli porozumienia co do warunków rozwodu.

I tak, na kolejnych terminach rozpraw sąd przesłuchuje świadków, a jeżeli w sprawie o rozwód została wydana opinia biegłych, to możliwe jest także uzupełniające przesłuchanie tychże biegłych na rozprawie. Tok i przebieg kolejnych rozpraw rozwodowych zależny jest tak naprawdę od treści żądań i wniosków dowodowych zgłaszanych przez strony na pierwszym, pisemnym etapie sprawy o rozwód.

Porada prawna sprawa o rozwód

Rozwód to niezwykle trudne i bolesne doświadczenie. Nie należy przy tym zapominać, że rozwód w rozumieniu sądowym to szereg czynności procesowych. Jest tak, że do sprawy o rozwód należy się odpowiednio przygotować. Dlatego też warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata rozwodowego. Na konsultację w sprawie rozwodu umówisz się poniżej.