Załączniki do pozwu o rozwód

załączniki do pozwu o rozwód

Załączniki do pozwu o rozwód

Pozew o rozwód

Pozew o rozwód jest standardowym pismem procesowym. Dlatego też pismo to musi odpowiadać tak zwanym wymogom formalnym, które dla każdego pisma procesowego są takie same. Wymogi te wskazuje Kodeks postępowania cywilnego. Zgodnie z treścią art. 126 §1 Kodeksu postępowania cywilnego, każde pismo procesowe powinno zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane – w przypadku pozwu o rozwód będzie to zawsze sąd okręgowy, wydział cywilny,
 • imiona i nazwiska lub nazwy stron (ich przedstawicieli ustawowych) i pełnomocników – tu warto również dodać numer PESEL każdego z rozwodzących się małżonków, a nadto numer telefonu i adres e-mail,
 • oznaczenie rodzaju pisma – a zatem napisanie na początku pisma „Pozew o rozwód”,
 • osnowę wniosku lub oświadczenia – mowa tutaj zwyczajnie o treści (żądaniach) pisma,
 • w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników.

Jak zatem jasno widać, wymienienie (i fizyczne dołączenie) załączników do pozwu o rozwód jest wymogiem formalnym, przewidzianym przez przepisy procedury cywilnej. Załączniki do pozwu o rozwód możemy podzielić na załączniki niezbędne (obligatoryjne, konieczne) oraz dodatkowe.

Niezbędne załączniki do pozwu o rozwód

Pierwszym niezbędnym załącznikiem do pozwu o rozwód jest dołączenie do pisma potwierdzenia uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w kwocie 600 złotych. W praktyce fakt uiszczenia tej opłaty wykazujemy przez dołączenie do pozwu potwierdzenia przelewu wygenerowanego z rachunku bankowego. Jeżeli opłatę uiszczamy w kasie sądu (uwaga: od czasu COVID kasy w niektórych sądach zostały na stałe zamknięte), wówczas dowodem uiszczenia opłaty od pozwu będzie pieczątka, którą bezpośrednio na piśmie przybije pracownik kasy sądu. Jeżeli strona wnosząca pozew nie ma środków na wniesienie opłaty w wysokości 600 złotych, zamiast tego do pozwu powinna dołączyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Kolejnym niezbędnym załącznikiem do pozwu o rozwód jest akt małżeństwa. Dokument ten można pobrać w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Nie musi to być dokładnie ten urząd, w którym małżeństwo zostało zawarte. Z dokumentu tego będzie wynikało, gdzie i kiedy zostało zawarte małżeństwo, a także jaki jest numer aktu małżeństwa. Po wydaniu przez sąd okręgowy wyroku rozwodowego, sąd rozwodowy poinformuje pisemnie właściwy urząd stanu cywilnego o rozwiązaniu małżeństwa. Kierownik urzędu uczyni wówczas na akcie małżeństwa wzmiankę o rozwodzie.

Jeżeli rozwodzący się małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dziecko lub dzieci, niezbędnym załącznikiem do pozwu o rozwód będzie akt urodzenia każdego z dzieci stron. Może być to akt skrócony. Podobnie jak w przypadku aktu małżeństwa, tak i akt urodzenia dziecka można pobrać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

Ostatnim niezbędnym załącznikiem do pozwu o rozwód jest odpis (kopia) pozwu rozwodowego. Innymi słowy, do sądu należy złożyć dwa komplety pozwu o rozwód wraz z załącznikami, o których mowa poniżej. Jeden egzemplarz trafi do akt sprawy, zaś drugi zostanie doręczony przez sąd po zarejestrowaniu sprawy i nadaniu jej sygnatury, drugiemu małżonkowi.

Dodatkowe załączniki do pozwu o rozwód

Dalsze załączniki do pozwu o rozwód mają charakter fakultatywny (dodatkowy, nieobowiązkowy). Będą w dużej mierze zależne od konkretnej sytuacji danego małżeństwa. I tak, przykładowo, dodatkowe załączniki do pozwu o rozwód mogą być następujące:

 • w przypadku wnoszenia pozwu o rozwód przez stronę za pośrednictwem pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego) – do pozwu należy załączyć pisemne pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 złotych
 • akt notarialny potwierdzający ustanowienie rozdzielności majątkowej w małżeństwie stron,
 • akt notarialny potwierdzający dokonanie podziału majątku wspólnego przed rozwodem,
 • rodzicielski plan wychowawczy – na potwierdzenie dokonania przez małżonków wspólnych, zgodnych ustaleń w kwestiach dotyczących dziecka/dzieci stron,
 • zaświadczenie o zarobkach, zeznanie podatkowe PIT za zeszły rok lub poprzednie lata, umowa o pracę, wyciąg z rachunku bankowego – w przypadku sporu co do wysokości alimentów,
 • paragony, rachunki, faktury, potwierdzenia przelewu – w przypadku sporu co do wysokości alimentów,
 • inne.

Brak załączników do pozwu o rozwód

Zgodnie z treścią artykułu 130 §1 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym.

załączniki do pozwu o rozwód

Porada prawna sprawa o rozwód

Rozwód to niezwykle trudne i bolesne doświadczenie. Nie należy przy tym zapominać, że rozwód w rozumieniu sądowym to szereg czynności procesowych. Jest tak, że do sprawy o rozwód należy się odpowiednio przygotować. Dlatego też warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata rozwodowego. Na konsultację w sprawie rozwodu umówisz się poniżej.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Adwokat Karolina Bajtek

Adwokat Karolina Bajtek

Jestem adwokatem oraz mediatorem. Główne obszary mojej działalności to: prawo rodzinne, prawo karne oraz prawo pracy.
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną:
+48 600 225 332
kancelaria@adwokatbajtek.pl

Zostaw komentarz

O mnie

Nazywam się Karolina Bajtek. Jestem adwokatem oraz mediatorem. Głównymi dziedzinami mojej specjalizacji są: prawo rodzinne, prawo karne, prawo pracy.

Ostatnie posty

Znajdź mnie na Facebooku

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.