Pytania na rozprawie rozwodowej. 10 pytań, które może zadać sąd

pytania na rozprawie rozwodowej

Pytania na rozprawie rozwodowej

Punktem kulminacyjnym w sprawie o rozwód jest rozprawa, która odbywa się w sądzie okręgowym. Pytania na rozprawie rozwodowej są zadawane rozwodzącym się małżonkom zarówno przez sąd, jak i przez pełnomocników. Jako pierwsza przesłuchiwana jest strona powodowa (żona lub mąż). W drugiej kolejności wypowiada się strona pozwana (odpowiednio mąż lub żona).

Rozprawa rozwodowa przed sądem wiąże się często z silnymi emocjami. Rozwodzącym się małżonkom towarzyszy stres, smutek, żal i wzajemne pretensje. Dlatego tak ważne jest, by do rozprawy rozwodowej odpowiednio się przygotować. Sposobem na dobre przygotowanie się do rozprawy może być analiza tego, jakie pytania na rozprawie rozwodowej zadaje sąd.

Każda sprawa o rozwód jest inna, a sytuacja faktyczna danej rodziny – niepowtarzalna. Na podstawie wieloletniego doświadczenia zawodowego, adwokat prowadzący sprawę o rozwód może przewidzieć, jakie pytania zostaną zadane na rozprawie rozwodowej. Najczęstsze z nich wymieniam poniżej.

O tym, jak dokładnie przebiega cała sprawa o rozwód od momentu złożenia pozwu o rozwód, do momentu prawomocnego zakończenia sprawy, przeczytasz tutaj.

Pytanie 1: Jak się Państwo poznaliście? Kiedy miało to miejsce?

W trakcie przesłuchania stron, sąd ustala przebieg związku małżeńskiego i okoliczności rozpadu tego związku. Pierwsze pytania na rozprawie rozwodowej będą dotyczyły właśnie tego. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, przesłuchanie to będzie raczej ogólne. Sąd nie będzie szczegółowo rozważał tych okoliczności, o których małżonkom trudno jest opowiadać. Szczegółowe pytania na rozprawie rozwodowej będą tu zależały przede wszystkim od metodyki pracy sędziego rozpoznającego sprawę. Czasami sędziom wystarcza bardzo powierzchowne ustalenie omawianych kwestii, a czasami sędziowie chcą pogłębionych informacji od stron.

Na początku przesłuchania, pytania na rozprawie rozwodowej będą na przykład takie:

 • Jak się Państwo poznaliście? Kiedy miało to miejsce?
 • Jak długo byliście państwo w związku nieformalnym przed ślubem?
 • Czy przed ślubem mieszkaliście Państwo razem?
 • Z jakich powodów zawarliście Państwo związek małżeński?
 • Czy w trakcie ślubu powódka/pozwana była w ciąży?
 • Czy małżeństwo zostało zawarte z miłości, czy z uwagi na inne okoliczności?

Pytanie 2: Kiedy w małżeństwie zaczęło się psuć? Czy podejmowali Państwo próbę ratowania małżeństwa?

Następnie sąd będzie ustalał, jak przebiegało małżeństwo stron, czy małżonkowie dogadywali się. Pytania na rozprawie rozwodowej będą dążyły do ustalenia, kiedy w małżeństwie zaczął się kryzys, który doprowadził do rozwodu, czy był to pierwszy kryzys oraz czy strony próbowały ratować małżeństwo.

Pytania na rozprawie rozwodowej, jakich należy się spodziewać w tej kwestii to przykładowo:

 • Kiedy w małżeństwie zaczęło się psuć?
 • Jakie zdarzenia, zachowania, osoby do tego doprowadziły?
 • W jaki sposób zareagowaliście Państwo na ten kryzys?
 • Czy był to pierwszy kryzys w Państwa małżeństwie?
 • Jeśli nie, to z jakiego powodu kryzysy powstawały wcześniej i jak udawało się Państwu je pokonać?
 • Kto i kiedy podjął decyzję o rozwodzie?
 • Czy podejmowali Państwo terapię par, psychoterapię małżeńską, mediację lub inną formę polubownego rozwiązania sporu?
 • Czy w chwili obecnej widzi Pan/Pani szanse na uratowanie małżeństwa?

Pytanie 3: Kiedy po raz ostatni współżyliście Państwo fizycznie?

Do przesłanek pozytywnych rozwodu zaliczamy tak zwany trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Jedną z więzi, która musi między małżonkami ustać, by rozwód był możliwy, jest więź fizyczna. Więź fizyczna zakłada naturalną między małżonkami bliskość, w tym współżycie fizyczne.

Pytania na rozprawie rozwodowej, zmierzające do ustalenia ustania więzi fizycznej między małżonkami, będą następujące:

 • Jak układało się Państwa pożycie fizyczne w trakcie małżeństwa?
 • Czy to pożycie uznaje Pan/Pani za udane?
 • Kiedy zaczęliście się Państwo od siebie oddalać fizycznie? Co o tym świadczyło?
 • Kiedy przestaliście Państwo spać w jednym łóżku?
 • Kiedy po raz ostatni współżyliście Państwo fizycznie?
 • Czy Pan/Pani posiada już nowego partnera życiowego? Od kiedy taki stan rzeczy ma miejsce?

Pytanie 4: Czy kocha Pani jeszcze męża? Czy kocha Pan jeszcze żonę?

Kolejną więzią, której ustanie wskazuje na rozpad małżeństwa, jest więź emocjonalna. Udzielenie rozwodu będzie możliwe wtedy, gdy sąd ustali, że między małżonkami nie ma już charakterystycznych dla małżeństwa uczuć i emocji. Wystarczy przy tym, że na moment rozprawy rozwodowej uczucia te wygasły jedynie po jednej ze stron. Co istotne, utrzymujące się między małżonkami uczucia w postaci wzajemnego szacunku i przyjaznego nastawienia nie oznaczają, że sąd nie udzieli stronom rozwodu.

Pytania na rozprawie rozwodowej dotyczące więzi emocjonalnej małżonków będą dotyczyły zatem tego, czy:

 • Kocha Pani męża? Kocha Pan żonę?
 • Kiedy Pana/Pani zdaniem doszło do wygaśnięcia uczucia miłości względem drugiego małżonka?
 • Co spowodowało taki stan rzeczy?
 • Jakie uczucia żywi Pan/Pani obecnie wobec drugiego małżonka?
 • Czy widzi Pan/Pani szansę na powrót do wspólnego pożycia?

Pytanie 5: Czy mieszkacie Państwo wspólnie? Z czego się Państwo utrzymujecie? Czy posiadacie Państwo osobne konta w banku?

Ostatnią więzią, której ustanie w przypadku danego małżeństwa bada sąd, jest więź ekonomiczna (gospodarcza). W tym zakresie, pytania na rozprawie rozwodowej będą następujące:

 • Czy mieszkacie Państwo razem?
 • Jeśli nie mieszkacie Państwo już razem, to kto, kiedy i dokąd się wyprowadził?
 • Gdzie zamieszkuje drugi z małżonków?
 • Z kim zamieszkują Państwa dzieci?
 • Czy Pan/Pani pracuje?
 • Jakie wynagrodzenie Pan/Pani uzyskuje?
 • Czy posiada Pan/Pani dodatkowe źródła utrzymania i jakie?
 • Czy posiadacie Państwo osobne konta bankowe?
 • Czy w Państwa małżeństwie panuje ustrój wspólności, czy rozdzielności majątkowej?
 • Czy posiadacie Państwo majątek wspólny? Czy został on już podzielony?
 • W jaki sposób finansujecie Państwo koszty utrzymania dzieci?

Pytanie 6: Czy posiadacie Państwo małoletnie wspólne dzieci? W jakim wieku są dzieci?

W przypadku, gdy rozwodzący się małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, sąd poza kwestią orzekania o winie (lub nieorzekania o winie), musi rozstrzygnąć jeszcze o kilku innych kwestiach. Będą to kwestie związane z: władzą rodzicielską, miejscem zamieszkania dzieci po rozwodzie, kontaktach rodziców z dziećmi oraz alimentami. Z tymi kwestiami będą zatem związane pytania na rozprawie rozwodowej.

W omawianym zakresie, pytania na rozprawie rozwodowej mogą być następujące:

 • Ile wspólnych małoletnich dzieci Państwo posiadacie?
 • W jakim wieku są dzieci?
 • Czy dzieci zostały poinformowane o rozwodzie rodziców?
 • Jak zareagowały na tę wiadomość?
 • Czy rozmawiacie Państwo z dziećmi o rozwodzie i ich przyszłości?

Pytanie 7: Jak zamierzacie Państwo wykonywać władzę rodzicielską po rozwodzie?

Władza rodzicielska po rozwodzie może zostać pozostawiona obojgu rodzicom (w szczególności, gdy wypracowali oni przed rozprawą lub w jej trakcie tzw. porozumienie rodzicielskie). W przypadku zamieszkiwania rodziców osobno i w razie silnego wciąż konfliktu między nimi, uniemożliwiającego osiąganie bieżącego porozumienia w kwestii dotyczących dzieci, będzie inaczej. Wtedy to najprawdopodobniej sąd powierzy wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, a drugiemu pozostawi prawo do współdecydowania o najistotniejszych sprawach w życiu dziecka.

Pytania na rozprawie rozwodowej:

 • Jak przebiega sprawowanie przez Państwa władzy rodzicielskiej od czasu faktycznego rozstania?
 • Czy na tym tle powstają między Państwem konflikty? Czego dotyczą? Z czego wynikają?
 • Czy pomimo rozwodu są Państwo w stanie na biężaco porozumiewać się w kwestiach takich jak: edukacja dzieci, leczenie dzieci, wizyty lekarskie, wyrobienie paszportu itp.?

Pytanie 8: Z kim dzieci będą mieszkać po rozwodzie?

W wyroku rozwodowym sąd zapisuje także, z którym z rodziców dziecko/dzieci ma na stałe zamieszkiwać po rozwodzie. Będzie to zatem albo miejsce zamieszkania matki dziecka, albo miejsce zamieszkania ojca dziecka.

Pytanie 9: Jak mają zostać uregulowane kontakty rodziców z dziećmi po rozwodzie?

To, czy sąd faktycznie będzie orzekał o kwestii uregulowania kontaktów z dzieckiem / dziećmi po rozwodzie, jest wypadkową kilku okoliczności. Po pierwsze, punktem wyjścia jest ustalenie miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie. Jest oczywiste, że jeżeli dziecko po rozwodzie będzie na stałe mieszkać z mamą, wówczas do ustalenia pozostanie ewentualnie kwestia kontaktów taty z dzieckiem – i vice versa.  

Jeżeli rodzice pomimo rozwodu są w stanie na bieżąco wypracowywać w porozumieniu harmonogram kontaktów, wówczas na zgodny wniosek obojga małżonków sąd rozwodowy może zaniechać orzekania o konkretnych terminach kontaktów.

Może natomiast okazać się, że konflikt rodziców jest na tyle silny, że nie będzie możliwe polubowne „dogadywanie się” w kwestii kontaktów. W takim przypadku to najczęściej już w pozwie i w odpowiedzi na pozew każda ze stron przedstawia swoją propozycję uregulowania kontaktów.

Po rozważeniu stanowisk obu stron, przesłuchaniu małżonków (ewentualnie świadków) oraz czasem również po przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłych OZSS, sąd ureguluje harmonogram kontaktów dziecka z rodzicem.

Pytanie 10: Jakie są koszty utrzymania Państwa dzieci?

W sprawie o rozwód sąd orzeka też o alimentach zasądzanych od rodzica na rzecz dziecka/dzieci. Tutaj punktem wyjścia ponownie jest ustalenie, z kim dzieci będą mieszkały na stałe po rozwodzie. Jeśli z mamą, wówczas to tata będzie łożył na dzieci alimenty. Jeśli zaś z tatą, wtedy to od matki dzieci będą zasądzane alimenty.

Pytania na rozprawie rozwodowej zmierzające do ustalenia wysokości alimentów, będą więc dotyczyć następujących kwestii:

 • Jakie posiada Pan/Pani wykształcenie?
 • Czy Pan/Pani pracuje?
 • Czy wykonuje Pani/Pan pracę zgodną z wykształceniem? Jeśli nie, to dlaczego?
 • Gdzie Pan/Pani pracuje?
 • Ile Pan/Pani zarabia?
 • Czy dziecko/dzieci posiadają swój majątek?
 • Jakie są koszty utrzymania dziecka/dzieci?

Więcej o alimentach na dziecko przeczytasz tutaj.

pytania na rozprawie rozwodowej

Porada prawna sprawa o rozwód

Rozwód to niezwykle trudne i bolesne doświadczenie. Nie należy przy tym zapominać, że rozwód w rozumieniu sądowym to szereg czynności procesowych. Jest tak, że do sprawy o rozwód należy się odpowiednio przygotować. Dlatego też warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata rozwodowego. Na konsultację w sprawie rozwodu umówisz się poniżej.

 

Jak zarezerwować termin spotkania w kancelarii?

Na poradę prawną możesz zapisać się poprzez zakładkę „Porady”, którą znajdziesz w górnej części tej strony internetowej. 

porada prawna

Z rozwijanego menu wybierz następnie jedną z dostępnych usług. Konsultacje (porady prawne) przeprowadzamy albo stacjonarnie, albo online. Biura Kancelarii znajdują się w Poznaniu oraz w Koszalinie. Porady online przeprowadzamy za pośrednictwem Zoom, Skype lub Whatsapp.

porada prawna

W kolejnym kroku zarezerwuj datę i godzinę spotkania

porada prawna

Następnie wpisz swoje podstawowe dane.

Potwierdź swoje zamówienie klikając „Przejdź do płatności”.

porada prawna

Po zarezerwowaniu terminu i opłaceniu spotkania, otrzymasz ode mnie mailowo automatycznie potwierdzenie spotkania. Następnie skontaktuję się z Tobą jeszcze przed spotkaniem. Do zobaczenia!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Adwokat Karolina Bajtek

Adwokat Karolina Bajtek

Jestem adwokatem oraz mediatorem. Główne obszary mojej działalności to: prawo rodzinne, prawo karne oraz prawo pracy.
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną:
+48 600 225 332
kancelaria@adwokatbajtek.pl

Zostaw komentarz

O mnie

Nazywam się Karolina Bajtek. Jestem adwokatem oraz mediatorem. Głównymi dziedzinami mojej specjalizacji są: prawo rodzinne, prawo karne, prawo pracy.

Ostatnie posty

Znajdź mnie na Facebooku

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.