Umowa o mediację

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Umowa o mediację

W przypadku mediacji pozasądowej (prywatnej), sprawa może trafić do mediatora zasadniczo z dwóch źródeł. Po pierwsze – na skutek zawarcia przez strony umowy o mediację. Po drugie – na skutek wystąpienia przez jedną ze stron sporu z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji.

W dzisiejszym artykule omówię najważniejsze kwestie związane z umową o mediację.

Szczególnie w stosunkach gospodarczych między przedsiębiorcami, przezorne strony – jeszcze przed pojawieniem się sporu – mogą zawrzeć tzw. umowę o mediację. Krótko mówiąc, w dokumencie tym strony zgodnie ustalają, że w razie ewentualnego konfliktu, zamiast do sądu, w pierwszej kolejności zwrócą się do mediatora i postarają się rozwiązać konflikt polubownie (dążąc finalnie do zawarcia ugody).

W przypadku umowy o mediację, należy pamiętać, że:

  • Umowa o mediację może być zawarta w dowolnej formie (tj. pisemnej, pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, w formie aktu notarialnego). Co więcej, może być ona zawarta przy zawieraniu przez strony umowy dotyczącej innego stosunku prawnego między stronami (umowy głównej, np. umowy sprzedaży, umowy dzierżawy, umowy najmu) i jako tzw. klauzula mediacyjna zamieszczona w tej umowie albo może być zawarta jako umowa samodzielna.
  • W umowie tej, strony określają w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora (wprost, z imienia i nazwiska) albo przynajmniej sposób wyboru mediatora. Dodatkowo, mogą także określić czas trwania mediacji oraz miejsce przeprowadzenia mediacji (np. w siedzibie jednej ze stron albo w miejscu oddalonym maksymalnie o 50 km od siedziby każdej ze stron). Najczęściej w umowie tej strony ustalają też zasady ponoszenia kosztów mediacji – czy będą je ponosić po połowie, czy w innej proporcji.

  • Do wszczęcia mediacji na podstawie umowy o mediację konieczne jest złożenie  przez jedną bądź obie strony wniosku o mediację do wybranego mediatora / wybranej organizacji zrzeszającej mediatorów.
  • Co istotne, jeżeli strony zawarły umowę o mediację, do wszczęcia mediacji na wniosek jednej z nich dochodzi niezależnie od tego, czy druga strona – w chwili złożenia lub doręczenia wniosku – wyraża na to zgodę. W tym przypadku bowiem przyjmuje się, że zgoda na przeprowadzenie mediacji została już przez stronę wyrażona w umowie o mediację. W konsekwencji, wniosek o przeprowadzenie mediacji złożony przez jedną ze stron wiąże drugą, co z kolei oznacza, że strona ta nie może – bez konsekwencji – odmówić wzięcia udziału w mediacji.

  • Uwaga: W przypadku zawarcia przez strony umowy o mediację, dana sprawa w dalszym ciągu może być rozpoznana przez sąd. Jest jednak tak, że w takim przypadku, sąd na zarzut pozwanego zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy skieruje strony do mediacji. Upraszczając: może mieć miejsce sytuacja, w której strona A (powód) wystąpi do sądu z pozwem przeciwko stronie B (pozwanemu). Po otrzymaniu odpisu pozwu, strona B może podnieść, że przecież zawarła ze stroną A uprzednio umowę o mediację i dlatego jako pierwszy ze sprawą powinien zapoznać się mediator, a nie sąd. W takim wypadku – jeżeli dana strona bez usprawiedliwionej przyczyny odmówi poddania się mediacji, sąd może, niezależnie od wyniku sprawy włożyć na tę stronę koszty, które powstały na skutek odmowy poddania się mediacji. W dalszym ciągu jednak, strona może odmówić przystąpienia do mediacji, jeśli dobrze to zaargumentuje.

Uwaga! Umowy o mediację nie należy mylić z umową o przeprowadzenie mediacji. Pierwszą z tych umów strony zawierają między sobą – zobowiązując się do zgodnego zwrócenia się do mediatora w razie pojawienia się konfliktu (sporu). Druga z tych umów to umowa, którą strony sporu zawierają z mediatorem. Umowa ta dotyczy warunków organizacyjnych i finansowych co do samego przeprowadzenia mediacji.

Adwokat Karolina Bajtek

Adwokat Karolina Bajtek

Jestem adwokatem oraz mediatorem. Główne obszary mojej działalności to: prawo rodzinne, prawo karne oraz prawo pracy.
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną:
+48 600 225 332
kancelaria@adwokatbajtek.pl

Zostaw komentarz

O mnie

Nazywam się Karolina Bajtek. Jestem adwokatem oraz mediatorem. Głównymi dziedzinami mojej specjalizacji są: prawo rodzinne, prawo karne, prawo pracy.

Ostatnie posty

Znajdź mnie na Facebooku

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.