Wniosek o przeprowadzenie mediacji

Przeprowadzenie mediacji

Wniosek o przeprowadzenie mediacji

W przypadku mediacji pozasądowej (prywatnej), sprawa może trafić do mediatora zasadniczo z dwóch źródeł. Po pierwsze – na skutek zawarcia przez strony umowy o mediację. Po drugie – na skutek wystąpienia przez jedną ze stron sporu do mediatora z krótkim pismem. Jest to wniosek o przeprowadzenie mediacji. W dzisiejszym artykule omówię najważniejsze kwestie związane z tym właśnie wnioskiem.

Najczęściej w przypadku, gdy między stronami nie ma zawartej umowy o mediację (np. w sprawach rodzinnych), wszczęcie mediacji pozasądowej może nastąpić w następujący sposób.

mediacja wniosek

Jak napisać wniosek o przeprowadzenie mediacji

Pierwszym krokiem jest sporządzenie przez zainteresowaną stronę (a zatem np. przez matkę dziecka w sprawie o alimenty) tzw. wniosku o przeprowadzenie mediacji. Adresatem wniosku o przeprowadzenie mediacji jest mediator. Taki wniosek powinien być wystarczająco szczegółowy i powinien zawierać:

  • oznaczenie stron – czyli wskazanie między kim a kim ma być przeprowadzona mediacja (np. między Janem Kowalskim, zamieszkałym w …, legitymującym się dowodem osobistym o numerze …., a Anną Kowalską, zamieszkałą w …, legitymującą się dowodem osobistym o numerze ….),
  • dokładnie określone żądanie – wskazując przykładowo, że: „wnoszę o przeprowadzenie mediacji w sprawie o alimenty /  w sprawie o zapłatę / w sprawie o podział majątku wspólnego stron itd.)
  • własnoręczny podpis strony występującej z wnioskiem,
  • ewentualnie wymienienie załączników

mediacja wniosek

Następnie taki wniosek należy przesłać pocztą na adres drugiej strony, zachowując dowód nadania przesyłki.

Wniosek o przeprowadzenie mediacji – kolejny krok

Trzecim krokiem jest skierowanie wniosku o przeprowadzenie mediacji wraz z dowodem nadania go drugiej stronie do wybranego przez stronę mediatora. Z momentem doręczenia tych dokumentów (tj. wniosku i potwierdzenia nadania) mediatorowi, co do zasady, postępowanie mediacyjne zostaje wszczęte.

Przepisy przewidują tym samym przypadki, kiedy – mimo doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji wraz z dowodem nadania go drugiej stronie – nie dojdzie do wszczęcia mediacji. Mianowicie, mediacja nie zostanie wszczęcia, gdy:

  • stały mediator, w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówił przeprowadzenia mediacji (oczywiście odpowiednio uzasadniając swoją odmowę).
  • strony zawarły umowę o mediację, w której wskazano jako mediatora osobę niebędącą stałym mediatorem, a osoba ta, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówiła przeprowadzenia mediacji.
  • zawarta została umowa o mediację bez wskazania mediatora i osoba, do której strona zwróciła się o przeprowadzenie mediacji, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, nie wyraziła zgody na przeprowadzenie mediacji albo druga strona w terminie tygodnia nie wyraziła zgody na osobę mediatora;
  • nie zawarto umowy o mediację, a druga strona nie wyraziła zgody na mediację.

Jestem certyfikowanym mediatorem sądowym. Potrzebujesz przeprowadzić mediację? Skontaktuj się ze mną.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Adwokat Karolina Bajtek

Adwokat Karolina Bajtek

Jestem adwokatem oraz mediatorem. Główne obszary mojej działalności to: prawo rodzinne, prawo karne oraz prawo pracy.
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną:
+48 600 225 332
kancelaria@adwokatbajtek.pl

Zostaw komentarz

O mnie

Nazywam się Karolina Bajtek. Jestem adwokatem oraz mediatorem. Głównymi dziedzinami mojej specjalizacji są: prawo rodzinne, prawo karne, prawo pracy.

Ostatnie posty

Znajdź mnie na Facebooku

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.