Wniosek o przeprowadzenie mediacji

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Przeprowadzenie mediacji

W przypadku mediacji pozasądowej (prywatnej), sprawa może trafić do mediatora zasadniczo z dwóch źródeł. Po pierwsze – na skutek zawarcia przez strony umowy o mediację. Po drugie – na skutek wystąpienia przez jedną ze stron sporu do mediatora z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji. W dzisiejszym artykule omówię najważniejsze kwestie związane z tym właśnie wnioskiem.

Najczęściej w przypadku, gdy między stronami nie ma zawartej umowy o mediację (np. w sprawach rodzinnych), wszczęcie mediacji pozasądowej może nastąpić w następujący sposób.

mediacja wniosek

Pierwszym krokiem jest sporządzenie przez zainteresowaną stronę (a zatem np. przez matkę dziecka w sprawie o alimenty) tzw. wniosku o przeprowadzenie mediacji. Adresatem wniosku o przeprowadzenie mediacji jest mediator. Taki wniosek powinien być wystarczająco szczegółowy i powinien zawierać:

  • oznaczenie stron – czyli wskazanie między kim a kim ma być przeprowadzona mediacja (np. między Janem Kowalskim, zamieszkałym w …, legitymującym się dowodem osobistym o numerze …., a Anną Kowalską, zamieszkałą w …, legitymującą się dowodem osobistym o numerze ….),
  • dokładnie określone żądanie – wskazując przykładowo, że: „wnoszę o przeprowadzenie mediacji w sprawie o alimenty /  w sprawie o zapłatę / w sprawie o podział majątku wspólnego stron itd.)
  • własnoręczny podpis strony występującej z wnioskiem,
  • ewentualnie wymienienie załączników

mediacja wniosek

Następnie taki wniosek należy przesłać pocztą na adres drugiej strony, zachowując dowód nadania przesyłki.

Trzecim krokiem jest skierowanie wniosku o przeprowadzenie mediacji wraz z dowodem nadania go drugiej stronie do wybranego przez stronę mediatora. Z momentem doręczenia tych dokumentów (tj. wniosku i potwierdzenia nadania) mediatorowi, co do zasady, postępowanie mediacyjne zostaje wszczęte.

Przepisy przewidują tym samym przypadki, kiedy – mimo doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji wraz z dowodem nadania go drugiej stronie – nie dojdzie do wszczęcia mediacji. Mianowicie, mediacja nie zostanie wszczęcia, gdy:

  • stały mediator, w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówił przeprowadzenia mediacji (oczywiście odpowiednio uzasadniając swoją odmowę);
  • strony zawarły umowę o mediację, w której wskazano jako mediatora osobę niebędącą stałym mediatorem, a osoba ta, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówiła przeprowadzenia mediacji;
  • strony zawarły umowę o mediację bez wskazania mediatora i osoba, do której strona zwróciła się o przeprowadzenie mediacji, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, nie wyraziła zgody na przeprowadzenie mediacji albo druga strona w terminie tygodnia nie wyraziła zgody na osobę mediatora;
  • strony nie zawarły umowy o mediację, a druga strona nie wyraziła zgody na mediację.
Adwokat Karolina Bajtek

Adwokat Karolina Bajtek

Jestem adwokatem oraz mediatorem. Główne obszary mojej działalności to: prawo rodzinne, prawo karne oraz prawo pracy.
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną:
+48 600 225 332
kancelaria@adwokatbajtek.pl

Zostaw komentarz

O mnie

Nazywam się Karolina Bajtek. Jestem adwokatem oraz mediatorem. Głównymi dziedzinami mojej specjalizacji są: prawo rodzinne, prawo karne, prawo pracy.

Ostatnie posty

Znajdź mnie na Facebooku

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.