Prawo cywilne

Prawo cywilne – pomoc prawna w Poznaniu

Prawo cywilne to obszerna gałąź prawa, obecna w każdej sferze naszego życia. Kodeks cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami. Regulacje prawa cywilnego obejmują kwestie majątkowych i niemajątkowych.
W swojej praktyce zawodowej pomagam zarówno klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom. 

prawo cywilne poznań

Prawo cywilne – zakres specjalizacji:

  • Odszkodowania – pomoc w uzyskaniu odszkodowania m.in. za szkody poniesione w wypadku komunikacyjnym,
  • Zadośćuczynienia – pomoc w dochodzeniu roszczeń przysługujących w przypadku doświadczenia przez klienta krzywdy (czyli szkody o charakterze niemajątkowym), np. wskutek błędu medycznego, wypadku komunikacyjnego, bądź jako konsekwencja śmierci osoby najbliższej w wypadku,
  • Ochrona dóbr osobistych – do których zaliczamy w szczególności: zdrowie, wolność, dane osobowe czy wizerunek. Reprezentuję klientów jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu (występując z żądaniem zaniechania naruszenia danego dobra osobistego), jak również już na etapie sprawy sądowej,
  • Dochodzenie wierzytelności – sporządzam wezwania do zapłaty, prowadzę negocjacje z dłużnikami moich klientów oraz pomagam w dochodzeniu należności przed sądem. Zapewniam kompleksową opiekę od przygotowania wezwania do zapłaty do momentu wystąpienia do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu orzeczeniu zasądzającego należność od dłużnika,
  • Sprawy o zapłatę – przygotowuję pozew o zapłatę, sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, skargi na orzeczenia referendarzy sądowych oraz skargi na czynności komorników,
  • Ścisła współpraca z komornikiem na etapie egzekucji wierzytelności – pomagam moim klientom w skutecznym dochodzeniu ich należności, monitorując na bieżąco przebieg postępowania egzekucyjnego,
  • Sprawy o zwrot kosztów naprawy pojazdów,
  • Sprawy o ubezwłasnowolnienie,
  • Sprawy o rozwód, podział majątku, dział spadku – zobacz więcej: Prawo rodzinne” i „Prawo spadkowe”.

Prawo cywilne – w czym pomagamy?

Moja pomoc w sprawach z zakresu prawa cywilnego w Poznaniu obejmuje – po pierwsze – przygotowywanie pism przedsądowych, takich jak choćby wezwania do zapłaty, wezwania do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych czy też zawezwania do próby ugodowej. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że zdecydowaną większość sporów można rozwiązać jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu. Takie rozwiązanie sprawia, iż powstały spór wiąże się z mniejszym ładunkiem emocjonalnym dla każdej ze stron. Dodatkowo, pozwala to zaoszczędzić moim klientom kosztów, których poniesienie pociągnęłoby za sobą postępowanie sądowe. Pozasądowe rozwiązanie sporu pozwala na uniknięcie kosztów w postaci: opłaty sądowej od pozwu (wniosku), kosztów związanych z opinią biegłego, opłaty sądowej od wniosku o uzasadnienie czy wreszcie opłaty sądowej od apelacji. 

Po drugie, w ramach swojej działalności zawodowej reprezentuję moich klientów w postępowaniach przed sądem. Swoją pracę rozpoczynam od sporządzenia i złożenia do sądu kompletnego pozwu wraz z niezbędnymi załącznikami. Następnie, wspieram klientów występując jako ich pełnomocnik na rozprawach przed sądem.  W razie konieczności, sporządzam dodatkowe pisma procesowe. W toku procesu, sporządzam także środki odwoławcze. Na życzenie klienta, po wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji, sporządzam apelacje od zapadłych nieprawomocnych orzeczeń.  

Po trzecie, jestem również dyplomowanym mediatorem. Z zaangażowaniem prowadzę wszelkiego rodzaju negocjacje i rozmowy ugodowe. Pomagam moim klientom w wypracowaniu ugody, a następnie w spisaniu tej ugody w takiej formie, która następnie zostanie zatwierdzona przez właściwy sąd. O samej mediacji przeczytasz więcej tutaj.

dokumentacja prawna

Prawo cywilne – Poznań

Serdecznie zapraszam na spotkanie do mojej kancelarii. Wiem, że sprawy z zakresu prawa cywilnego często wymagają dyskrecji, dbam o to, by nie naruszyć prywatności danej osoby. Dlatego też oferuję także konsultacje w formie online lub w formie telefonicznej. Zapraszam również do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Pomoc z zakresu prawa cywilnego i innych gałęzi prawa

W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących przepisów prawa cywilnego, kwestii normowanych przez Kodeks cywilny, a także problemów z interpretacją umowy lub innego dokumentu, serdecznie zapraszam do kontaktu.

Poznań
ul. Wenecjańska 7/2

Koszalin
ul. Piłsudskiego 5